Veiklos sritys

Bibliotekos pagrindiniai tikslai:

  • tenkinti visuomenės informacinius poreikius mokslui, studijoms, kūrybai, kultūrai ir savišvietai;
  • išsaugoti ir ateities kartoms perduoti sukauptus ir toliau kaupiamus šiuolaikinius ir dokumentinio paveldo rinkinius bei vykdyti kultūrinės plėtros per mokslinius tyrimus veiklą;
  • užtikrinti sąlygas kūrybingos asmenybės ir tvirtos tapatybės visuomenės formavimui, vykdomomis veiklomis skatinti visuomenės pilietiškumą, istorinį ir nacionalinį sąmoningumą.

Bibliotekos uždaviniai:

  • aprūpinti mokslo ir akademinę visuomenę, kultūros ir kūrybines bendruomenes informacijos ištekliais;
  • užtikrinti mokslo ir akademinės visuomenės, kultūros ir kūrybinių bendruomenių prieigą prie Bibliotekoje suformuotų informacijos išteklių, vykdant valstybinės reikšmės bibliotekos funkcijas;
  • kaupti ir saugoti Lietuvos istorijos, mokslo, kultūros paveldą; atlikti sukaupto dokumentinio paveldo tyrimus; jų pagrindu vykdyti informacijos sklaidos ir edukacines veiklas;
  • diegti naujas informacijos ir komunikacijos technologijas, plėtoti mokslinės komunikacijos priemones palaikant atvirąją prieigą;
  • plėsti tradicines ir elektronines informacijos paslaugas;
  • ugdyti mokslinį pažintinį rašytinės kūrybos vertės suvokimą.