Dovana Bibliotekai

2023-06-05

Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka baigiantis pavasariui sulaukė vertingos dovanos iš Švenčiausios Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo Vargdienių seserų kongregacijos. Vrublevskių bibliotekai pal. arkiv. Jurgio Matulaičio namuose Kaune veikusi biblioteka perdavė XIX a. pab. – XX a. spausdintų lietuviškų knygų, lituanikos, emigrantikos, senųjų periodinių leidinių, maldaknygių kolekciją, knygų užsienio kalbomis (daugiausia – religine, literatūrine, kultūrine tematika), pogrindinių savilaidos leidinių. Gautos knygos svarbios tiek savo turiniu, tiek ir istorija, kurią atskleidžia nuosavybės ženklai – autografai, antspaudai, ekslibriai.

Vienuolijos vyriausioji vadovė ses. Jolita Matulaitytė, apsilankiusi Vrublevskių bibliotekoje, supažindino su pal. J. Matulaičio namų ir jų bibliotekos istorija. Biblioteka formavosi palaipsniui iš vienuolijos ir pačių vienuolių asmeninių knygų, išeivijos lietuvių (JAV) dovanotų leidinių, katalikiško moterų sambūrio „Caritas“ (1988 m. įsteigto šios vienuolijos ses. Albinos Pajarskaitės pastangomis) bibliotekėlės. Ją papildė mons. Kazimiero Senkaus (Vargdienių seserų kongregacijos kapeliono) ir kitų dovanoti leidiniai. Seniausioji bibliotekos dalis – kun. Petro Veblaičio (beje, 1941–1942 m. dirbusio LMA bibliotekos Rankraščių skyriaus vedėju) sukauptos knygos.

Vrublevskių biblioteka dėkinga Vargdienių seserų vienuolijai už šią vertingą ir Bibliotekos fondus praturtinančią dovaną.

dr. Gita Drungilienė