Bažnytinių fondų kolekcijos

F268. 326 vienetai. 1627–1888 m. rankraščiai ir dokumentai. Lietuvių, lotynų, lenkų, rusų, vokiečių kalbomis.Aprašas – kortelių katalogas.

Kolekcija sukomplektuota 1967–1976, o baigta tvarkyti 1981 metais.

F38. 144 vienetai, 1528–1939 m. rankraščiai, dokumentai. Lotynų, rusėnų, lenkų, rusų kalbomis. Aprašas – kortelių katalogas.

Gauta 1945 m. iš LSSR MA Istorijos instituto.

F259. 209 vienetai, 1627–1888 m. rankraščiai. Aprašas – kortelių katalogas.

F39. 328 vienetai, 1648–1939 m. rankraščiai, mašinraščiai, iškarpos iš leidinių. Lietuvių, lotynų, lenkų, rusų, prancūzų, anglų, vokiečių kalbomis. Aprašas – kortelių katalogas.

Gauta 1950 m. iš buv. Kauno valstybinio universiteto bibliotekos.

F40. 1176 vienetai, 1429–1944 m. rankraščiai, dokumentai – originalai ir nuorašai. Lietuvių, rusų, lenkų, latvių, lotynų, vokiečių kalbomis. Aprašas – kortelių katalogas.

Fondo sudarytojas – Lietuvos evangelikų reformatų sinodas, veikęs XVI–XX a. Slucke, Biržuose, Kėdainiuose, Vilniuje.

Gauta 1946 m. iš buv. Vilniaus evangelikų reformatų bibliotekos.

F404. Nebaigtas tvarkyti, 22 l. s. vienetai. Aprašas – laikinas sąrašas.

Fondas gautas iš Lietuvos ir Latvijos jėzuitų provincijos provincijolo t. Gintaro Vitkaus, SJ ir toliau komplektuojamas.

F42. 24 vienetai, 1671–1941 m. rankraščiai, dokumentai. Lotynų, lietuvių, rusų, lenkų kalbomis. Aprašas – kortelių katalogas. Dalis fondo yra skaitmeniniame archyve.

Fondo sudarytojas – Linkuvos pranciškonų ordino vienuolynas, įsteigtas XVII a.; veikęs iki 1944 metų.

Gauta 1953 m. iš Linkuvos.

F41. 726 vienetai, 1545–1928 m. dokumentai – originalai ir nuorašai, rankraščiai. Rusų, lenkų, lotynų kalbomis. Aprašas – kortelių katalogas.

Fondo sudarytojai: Lietuvos pravoslavų dvasinė seminarija, įsteigta Vilniuje XVI a. ir Lietuvos pravoslavų konsistorija, įsteigta Vilniuje XIX a. pradžioje, veikusi iki 1915 metų.

Gauta 1941 m. iš Valstybinės Vrublevskių bibliotekos (dab. Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka).

F315. 1575 vienetai, 1817–1915 m. rankraščiai. Aprašas – kortelių katalogas.

F258. 34 vienetai, 1661–1838 m. rankraščiai, antspaudai, dokumentai. Lotynų, lenkų, lietuvių, rusų kalbomis. Aprašas – kortelių katalogas.

Fondas gautas 1965 m. iš LSSR MA Istorijos vyriausiojo mokslinio bendradarbio Vytauto Merkio.

F318. 29703 vienetai, XIXXX a. dokumentai. Fondo dokumentai yra LMAVB Rankraščių kataloge.

Kolekcija buvo išsaugota bibliotekininko Antano Ulpio pastangomis, kuris ją paslėpė Šv. Jurgio bažnyčioje, kur sovietmečiu veikė Knygų rūmai.

F 43. 27514 vienetų, 1391–1940 m. dokumentai – originalai ir nuorašai, rankraščiai, mašinraščiai, spaudiniai. Lietuvių, rusėnų, lenkų, lotynų, prancūzų, vokiečių kalbomis. Aprašas – kortelių katalogas. Dalis dokumentų yra muzikos rankraščių skaitmeninėje saugykloje „Musicalia“. Fondas yra Rankraščių kataloge (šiuo metu pildomas).

Fondo sudarytojai yra Vilniaus vyskupas ir 1387 m. įsteigta kapitula. 1654 m. svarbiausi fondo rinkiniai buvo išgabenti į Prūsiją, vėliau į Austriją, Lenkiją, Baltarusiją. 1663 m. į Vilnių, sugrįžo tik dalis fondo. 1865 m. kai kurie rinkiniai buvo Rusijos carinės valdžios konfiskuoti, perduoti į Vilniaus viešąją biblioteką. Išlikęs fondas sudaro tik buvusio archyvo likutį.

Gauta 1956 m. iš Vilniaus m. restauracijos dirbtuvių.

F342. 10877 vienetai,  Fondo dokumentai yra LMAVB Rankraščių kataloge.

F44. 1022 vienetai, 1388–1940 m. dokumentai, rankraščiai, spaudiniai, planai, fotografijos. Lotynų, lenkų, lietuvių, rusų kalbomis. Aprašas – kortelių katalogas.

Fondo sudarytoja – Vilniaus metropolijos (arkivyskupijos) kurijos kanceliarija, kuri nutraukė veiklą 1940 metais, kai sovietų valdžia įvedė civilinę metrikaciją. Kurija tvarkė arkivyskupo žinioje buvusių vienuolynų, parapijų ir jų valdų turtus, išduodavo gimimo, santuokos, mirties metrikas.

Gauta 1960 m. iš Vilniaus Bernardinų vienuolyno patalpų, tarpininkaujant istorikui Mečislovui Jučui.

F312. 1524 vienetai, 1829–1946 m. dokumentai. Lenkų, rusų, lietuvių kalbomis. Aprašas – kortelių katalogas.