Partijų, sąjungų, draugijų ir bendrovių fondų kolekcijos

F59. 264 vienetai, 1930–1940 m. rankraščiai, dokumentai, spaudiniai. Lietuvių, rusų, anglų, prancūzų, lenkų, estų, latvių, vokiečių kalbomis. Aprašas – kortelių katalogas.

Fondo sudarytoja – XXVII knygos mėgėjų draugija, veikusi 1930–1940 m. Kaune. Vienas pagrindinių jos tikslų buvo Lietuvos knygos istorijos tyrimas.

Gauta 1950 m. iš buv. Kauno valstybinio universiteto bibliotekos.

F184. 240 vienetų, 19191941 m. dokumentai. Lietuvių, anglų, prancūzų, vokiečių, rusų, ispanų kalbomis. Aprašas – kortelių katalogas.

Fondo sudarytoja – Draugija užsienio lietuviams remti, 1932–1940 m. veikusi nepriklausomoje Lietuvoje. Įkūrimo iniciatoriai buvo Jonas Endrikis Grigolaitis, Kazys Kasakaitis, Rapolas Skipitis, Juozas Vanagas-Simonaitis.

F177. 185 vienetai, 1939–1940 m. dokumentai, rankraščiai. Aprašas – kortelių katalogas.

Fondo sudarytoja – Draugija Vilniaus kraštui remti, veikusi 1939 m. spalį –1940 m. liepą. Ji įkurta Lietuvai atgavus Vilniaus kraštą. Tikslas – rinkti vilniečiams aukas Lietuvoje ir juos materialiai medžiagiškai šelpti.

Lietuvos SSR MA Centrinės bibliotekos Rankraščių skyrius (dab. Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos Rankraščių skyrius) Draugijos Vilniaus kraštui remti rankraščių fondą 1947 m. gavo iš LSSR MA Lietuvių literatūros instituto (dab. Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas).

F60. 229 vienetai, 1818–1860 m. rankraščiai. Lenkų kalba. Aprašas – kortelių katalogas.

Fondo sudarytojai – filomatai, Vilniaus universiteto studentų draugija, veikusi 1817–1823 metais, ir filaretai (viena filomatų organizacijų, rengusi jai narius ir veikusi 1820–1823 m.). Draugijos steigėjas – studentai A. Mickevičius, J. Ježovskis, O. Petraškevičius, T. Zanas ir kt.

Gauta 1948 m. iš LSSR MA Lietuvių literatūros instituto (dab. Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas).

F61. 7 vienetai, 1905–1913 m. rankraščiai, dokumentai. Lietuvių, rusų, lenkų, vokiečių kalbomis. Aprašas – kortelių katalogas.

Fondo sudarytoja – Knygoms leisti bendrovė „Šviesa“, įsteigta Vilniuje 1905 metais. Pirmasis jos vadovas – Povilas Višinskis, 1906 m. – kalbininkas Jurgis Šlapelis, 1907 m. – gydytojas Stasys Matulaitis. „Šviesa“ veikė iki 1913 metų.

Gauta 1945 m. iš LSSR MA Lietuvių literatūros instituto (dab. Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas).

F160. 404 vienetai, 1841–1939 m. rankraščiai, spaudiniai, lenkų, rusų, vokiečių, prancūzų, estų ir vengrų kalbomis. Aprašas – kortelių katalogas.

Fondo sudarytoja – Lenkų studentų draugija, įsteigta 1828 m. prie Tartu universiteto, 1919–1939 m. veikusi Vilniuje.

F62.101 vienetas, 1921–1938 m. dokumentai, rankraščiai. Lietuvių, rusų, vokiečių kalbomis. Aprašas – kortelių katalogas.

Fondo sudarytoja – kooperatinė knygų leidimo ir kultūros bendrovė „Kultūra“, veikusi 1920–1939 m. Šiauliuose. Ji turėjo atstovus apskričių bei valsčių centruose, organizavo kūrybos namus, teatrus, kinoteatrus, leido mokslo, meno ir mokslo populiarinimo literatūrą.

Gauta 1950 m. iš Šiaulių „Aušros“ muziejaus.

F225. 40 vienetų, 1915–1921 m. rankraščiai, mašinraščiai, spaudiniai. Lietuvių, rusų, lenkų, vokiečių kalbomis. Aprašas – kortelių katalogas.

Fondo sudarytoja – Lietuvių draugija nukentėjusiems dėl karo gyventojams agronomijos ir teisių pagalbai teikti, 1915–1918 m. veikusi Vilniuje. Ją įkūrė 1915 m. gegužės 21 d. iš Lietuvių draugijos nukentėjusiems dėl karo šelpti pasitraukę kairiosios pakraipos lietuvių inteligentai. Andrius Bulota, Aleksandra Bulotienė ir rašytoja Julija Žymantienė-Žemaitė, šios Draugijos įgalioti, rinko aukas JAV iš lietuvių išeivių. Draugija panaikinta 1918 metais.

Fondas 1956 m. gautas iš LSSR MA Lietuvių kalbos ir literatūros instituto (dab. Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas).

F227. 44 vienetai, 1911–1919 m. rankraščiai, mašinraščiai, spaudiniai. Lietuvių, rusų kalbomis. Aprašas – kortelių katalogas.

Fondo sudarytoja – Lietuvių farmaceutų sąjunga, 1915–1917 m. veikusi Maskvoje, 1918–1919 m. – Vilniuje.

Fondas 1956 m. gautas iš LSSR MA Lietuvių kalbos ir literatūros instituto (dab. Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas).

F252. 282 vienetai, 1900–1938 m. rankraščiai, spaudiniai, nuotraukos. Lietuvių, lenkų, rusų, vokiečių kalbomis. Aprašas – kortelių katalogas.

Fondas gautas 1962 m. iš LSSR MA Lietuvių kalbos ir literatūros instituto (dab. Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas).

F255. 1684 vienetai, 1520–1944 m. dokumentai, rankraščiai, mašinračiai, spaudiniai, natos, fotografijos, piešiniai. Lietuvių, latvių, graikų, lotynų, baltarusių, rusėnų, rusų, ukrainiečių kalbomis. Aprašas – kortelių katalogas.

F63. 279 vienetai. 1916–1946 m. rankraščiai, dokumentai. Lietuvių, lenkų, rusų, vokiečių kalbomis. Aprašas – kortelių katalogas.

Fondo sudarytoja – Lietuvių kalbos draugija, veikusi 1935–1940 m. Kaune.

Gauta 1949 m. iš LSSR MA Reikalų valdybos.

F244. 27 vienetai, 1907–1914 m. rankraščiai, mašinraščiai, spaudiniai. Lietuvių, rusų, lenkų kalbomis. Aprašas – kortelių katalogas.

Fondo sudarytoja – 1909–1914 m. Vilniuje veikusi lietuvių kultūros draugija „Rūta“, įkurta Mykolo Sleževičiaus iniciatyva.

Fondas gautas 1962 m. iš LSSR MA Lietuvių kalbos ir literatūros instituto (dab. Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas).

F175. 637 vienetai, 1912–1940 m. rankraščiai, dokumentai, nuotraukos. Lietuvių kalba. Aprašas – kortelių katalogas.

Fondo sudarytoja – Lietuvių Šv. Kazimiero draugija, veikusi Kaune ir Vilniuje 1905–1940 metais.

Fondas gautas 1952 m. iš LSSR MA Lietuvių kalbos ir literatūros instituto (dab. Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas).

F65. 84 vienetai, 1910–1940 m. rankraščiai, dokumentai. Lietuvių, rusų, lenkų kalbomis. Aprašas – kortelių katalogas.

Fondo sudarytoja – Lietuvių ūkio draugija, nuo 1910 m. veikusi Vilniuje.

Gauta 1956 m. iš LSSR MA Lietuvių kalbos ir literatūros instituto (dab. Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas).

F301. 525 vienetai, 1509–1945 m. dokumentai. Aprašas – kortelių katalogas.

F64. 131 vienetas. 1892–1904 m. rankraščiai, dokumentai, spaudiniai. Lietuvių, rusų, lenkų, anglų, prancūzų kalbomis. Aprašas – kortelių katalogas.

Fondo sudarytoja – Lietuvos socialdemokratų partija, veikusi 1896–1936 m. Lietuvoje. Dokumentus surinko LSDP archyvaras A. Moravskis (1868–1941), saugodamas juos iš pradžių Vilniuje, vėliau Londone, o nuo 1919 m. – Kaune.

Gauta 1950 m. iš buv. Kauno valstybinio universiteto bibliotekos.

F199. 539 vienetai, 19121939 m. rankraščiai, mašinraščiai, spaudiniai, fotografijos. Lietuvių, rusų, prancūzų, vokiečių kalbomis.Aprašas – kortelių katalogas.

Fondo sudarytoja – Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjunga, veikusi 1917–1936 metais. Lietuvos demokratų partijos kairiojo sparno atstovai 1917 m. lapkritį įvykusiame suvažiavime Voroneže pasivadino Lietuvos socialistų liaudininkų demokratų partija.

1950 m. fondas gautas iš buv. Kauno valstybinio universiteto bibliotekos.

F66. 24 vienetai, 1908–1917 m. dokumentai, rankraščiai, juodraščiai. Lietuvių, rusų kalbomis. Aprašas – kortelių katalogas.

Fondo sudarytoja – Petrapilio (dab. Sankt Peterburgas) lietuvių studentų draugija, veikusi 1892–1917 metais. Draugijos tikslai buvo savišalpa, ypač neturtingųjų, lietuviška veikla.

Gauta 1950 m. iš buv. Kauno valstybinio universiteto bibliotekos

F67. 387 vienetai, 1902–1944 m. dokumentai. Lietuvių, rusų, lenkų kalbomis. Aprašas – kortelių katalogas.

Fondo sudarytoja –  „Ryto“ švietimo draugija, veikusi 1912–1938 m. Vilniaus krašte. Pagrindiniai jos veiklos tikslai buvo skleisti lietuvišką savimonę, steigti mokyklas, bibliotekas, skaityklas, gimnazijas.

Gauta 1956 m. iš LSSR MA Lietuvių kalbos ir literatūros instituto (dab. Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas).

F68. 12 vienetų, 1915–1918 m. dokumentai, rankraščiai. Lietuvių, rusų kalbomis. Aprašas – kortelių katalogas.

Fondo sudarytoja – Lietuvių globos draugija (Lietuvių globa šelpti mūsų broliams lietuviams belaisviams iš Prūsų Lietuvos), įkurta Vilniuje 1914 metais. Veikė 1916–1918 m. Saratove.

Gauta 1956 m. iš LSSR MA Lietuvių kalbos ir literatūros instituto (dab. Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas).

F69. 56 vienetai, 1925–1938 m. dokumentai. Lietuvių kalba. Aprašas – kortelių katalogas.

Fondo sudarytoja – Socialdemokratinei moksleivijai remti draugija, veikusi 1925–1939 m. Kaune.

Gauta 1950 m. iš buv. Kauno valstybinio universiteto bibliotekos.

F58. 16 vienetų. 1920–1936 m. rankraščiai, dokumentai. Lietuvių, anglų kalbomis. Aprašas – kortelių katalogas.

Fondo sudarytoja – „Varpo“ akcinė bendrovė, įsteigta 1920 m. Kaune, veikusi iki 1940 m. Pagrindinė veiklos kryptis buvo knygų leidimas.

Gauta 1950 m. iš buv. Kauno valstybinio universiteto bibliotekos.

F70. 562 vienetai. 1905–1940 m. dokumentai. Lietuvių, rusų, lenkų, vokiečių kalbomis. Aprašas – kortelių katalogas.

Fondo sudarytojai: Lietuvių draugija nukentėjusiems nuo karo šelpti, veikusi 1915–1926 metais, Laikinasis Vilniaus lietuvių komitetas, veikęs 1919–1937 metais, Vilniaus labdarybės draugija, veikusi 1926–1940 metais.

Gauta 1947 m. iš LSSR MA Lietuvių literatūros instituto (dab. Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas).

F176. 18 vienetų, 1905–1940 m. dokumentai, rankraščiai. Lietuvių kalba. Aprašas – kortelių katalogas.

Fondo sudarytoja – Vilniaus lietuvių tarnaičių Šv. Zitos draugija, įsteigta Vilniuje 1905 metais, veikusi iki 1940 metų.

Fondas gautas 1952 m. iš LSSR MA Lietuvių literatūros instituto (dab. Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas).

F253. 48 vienetai, 1895–1917 m. rankraščiai, mašinraščiai, spaudiniai. Lietuvių, rusų, lenkų, vokiečių kalbomis. Aprašas – kortelių katalogas.

Fondą sudarė Antanas Vileišis (18561919), gydytojas, vienas iš Vilniaus lietuvių savitarpio pašalpos draugijos, dviklasės mokyklos, pirmos lietuvių dailės parodos (1907 m.) organizatorių, XIX a. pab. bendradarbiavęs draudžiamojoje lietuvių spaudoje, populiarių medicinos knygelių autorius.

Fondas gautas iš Lietuvių mokslo draugijos per Lietuvos SSR MA Lietuvių kalbos ir literatūros institutą (dab. Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas).

F232. 135 vienetai, 1767–1902 m. rankraščiai. Lenkų, rusų kalbomis. Aprašas – kortelių katalogas.

Fondas iš pradžių priklausė LSSR MA Istorijos institutui. 1951 m. instituto darbuotojas G. Orda dokumentus aprašė rusų kalba, susistemino, sudarė 165 vienetų. 1963 m. Vytautas Merkys fondą perdavė Mokslų akademijos bibliotekai. Fondą 1970 m. sutvarkė J. Lavrova, palikdama G. Ordos aprašus ir sisteminimą, kai kurie saugojimo vienetai buvo sustambinti. Kortelių kataloge paliktas aprašymas rusų kalba.

F174. 32 vienetai, 1926–1940 m. rankraščiai, korespondencija. Lietuvių kalba. Aprašas – kortelių katalogas.

Fondo sudarytoja – Vilniaus Stepono Batoro universiteto lietuvių studentų sąjunga, veikusi 1933–1940 metais.

Fondas gautas 1952 m. iš LSSR MA Lietuvių kalbos ir literatūros instituto (dab. Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas).

F178. 1060 vienetų, 1925–1939 m. rankraščiai. Aprašas – kortelių katalogas.

Fondo sudarytoja – Vilniui vaduoti sąjunga, visuomeninė organizacija, veikusi 1925–1938 metais.

Vilniui vaduoti sąjungos rankraščiai 1940 m. iš Kauno buvo pervežti į Lietuvių mokslo draugijos patalpas Vilniuje. 1947 m. LSSR MA Lietuvių literatūros institutas (dab. Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas) juos perdavė Lietuvos SSR Mokslų akademijos Centrinės bibliotekos Rankraščių skyriui.

F71. 30 vienetų, 1890–1936 m. rankraščiai, dokumentai, spaudiniai. Lietuvių, lenkų kalbomis. Aprašas – kortelių katalogas.

Fondo sudarytojas – Dr. Vinco Kudirkos paminklams saugoti komitetas, įsteigtas Kaune 1929 m. lapkričio 16 d., veikęs iki 1936 metų. Komiteto tikslas buvo rinkti ir saugoti dokumentinę medžiagą, susijusią su V. Kudirkos asmeniu.

Gauta 1950 m. iš buv. Kauno valstybinio universiteto bibliotekos.

F72. 17 vienetų, 1922–1932 m. rankraščiai, dokumentai. Lietuvių kalba. Aprašas – kortelių katalogas.

Fondo sudarytoja yra Vinco Kudirkos švietimo draugija, veikusi 1923–1923 m. Kaune kaip suaugusiųjų švietimo organizacija. Jos veiklą tęsė 1924 m. kovo 25 d. atidarytas Liaudies universitetas, kurį iš pradžių draugija finansavo, taip pat Vakariniai suaugusiems kursai keturiuose Kauno miesto rajonuose, pradėję darbą nuo 1924 m. lapkričio 18 d.

Gauta 1950 m. iš buv. Kauno valstybinio universiteto bibliotekos.

F226. 15 vienetų, 1907–1921 m. rankraščiai, mašinraščiai. Lietuvių, rusų, lenkų kalbomis. Aprašas – kortelių katalogas.

Fondo sudarytoja – „Žiburėlio“ draugija, 1894–1940 m. veikusi Lietuvoje.

Fondas 1956 m. gautas iš LSSR MA Lietuvių kalbos ir literatūros instituto (dab. Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas).