Rankraščių inventorinis fondų sąrašas

Atsisiųsti PDF

F1 Pergamentų rinkinys B1

F2 Pergamentai rusų kalba

F3 Pergamentinių raštų rinkinys

F4 Pirmoji pergamentų kolekcija

F5 Antroji pergamentų kolekcija

F6 Vilniaus kapitulos fondo pergamentai

F7 Autografų kolekcija

F8 Pavienių rankraščių rinkinys

F9 Bendrasis fondas

F10 Dailės muziejaus kolekcija

F11 Inventorių kolekcija

F12 Kauno universiteto bibliotekos varia

F13 Lietuvos metraščių kolekcija

F14 Klaipėdos krašto aktų kolekcija

F15 Rankraščių rinkinys „Borussica“

F16 Rankraščių kolekcija B2

F17 Rankraščių kolekcija B3

F18 Rankraščių kolekcija B4

F19 Rusiškų rankraštinių knygų fondas

F20 Teismų aktai

F21 Vilniaus baltarusių fondas

F22 Vilniaus viešosios bibliotekos rankraščių fondų likučiai

F23 Vokiečių okupacija Lietuvoje

F24 Valstybinės Vrublevskių vardo bibliotekos bičiulių draugijos kolekcija

F25 Archyvinių dokumentų kolekcija

F26 Lietuvos mokslų akademijos darbuotojų disertacijų ir mokslinių darbų rinkinys

F27 Fotografuotų rankraščių kolekcija

F28 Kartotekų kolekcija

F29 Literatūrinių rankraščių kolekcija

F30 Muzikinių rankraščių kolekcija

F31 Biržų valdų aktai

F32 Budrikių dvaro dokumentai

F33 Burbų, Belvederio ir kitų dvarų aktai

F34 Joniškėlio dvaro dokumentai

F35 Kaunatavo dvaro fondas

F36 Verkių dvaro dokumentai

F37 Žemaitijos dvarų kolekcija

F38 Kauno benediktinių vienuolynas

F39 Kretingos bernardinų vienuolynas

F40 Lietuvos evangelikų – reformatų sinodas

F41 Lietuvos pravoslavų konsistorija

F42 Linkuvos karmelitų vienuolyno rankraščiai

F43 Vilniaus kapitulos fondas

F44 Vilniaus metropolijos kurija

F45 Kauno valstybinis teatras

F46 Teatras „Liutnia“ Vilniuje

F47 Vilniaus krašto lietuvių mokyklos

F48 Vilniaus lietuvių dviklasė mokykla

F49 „Darbininko balso“ redakcijos fondas

F50 „Echo“ redakcijos rankraščiai

F51 „Jaunimo“ redakcija

F52 „Komjaunimo tiesos“ redakcija

F53 „Lietuvos ūkininko“ redakcija

F54 „Lietuvos žinių“ redakcija

F55 „Technikos ir ūkio“ redakcija

F56 „Varpo“, „Ūkininko“, „Naujienų“ redakcijos fondas

F57 „Vilniaus žinių“ redakcija

F58 Akcinė bendrovė “Varpas”

F59 XXVII Knygos mėgėjų draugija

F60 Filomatų – filaretų rankraščiai

F61 Knygoms leisti bendrovė „Šviesa“

F62 „Kultūros“ bendrovės rankraščiai

F63 Lietuvių kalbos draugija (Prano Skardžiaus rankraščiai)

F64 Lietuvos Socialdemokratų partijos dokumentai

F65 Lietuvos ūkio draugija

F66 Petrapilio lietuvių studentų draugija

F67 „Ryto“ draugija

F68 Saratovo lietuvių draugija

F69 Socialdemokratinei moksleivijai remti draugija

F70 Vilniaus krašto ir kitos lietuvių draugijos

F71 Vinco Kudirkos „Spinta“

F72 Vinco Kudirkos švietimo draugija

F73 Kauno gubernijos valdybos aktai

F74 Marijampolės apskrities aktai

F75 Mokslų akademijos bibliotekos archyvas

F76 Šiaulių miesto valdyba

F77 Šiaulių muitinė

F78 Vilniaus Prekybos rūmai

F79 Abramovičius Liudvikas

F80 Adomavičius Adomas Ferdinandas

F81 Balinskis Mykolas

F82 Bielinskis Juzefas

F83 Bojanus Liudvikas Henrikas

F84 Brenšteinas Michalas Eustachijus

F85 Bruožis Ansas

F86 Buchoveckių giminės aktai

F87 Bugailiškis Peliksas

F88 Bulota Andrius

F89 Būga Kazys

F90 Butvilos rankraščių kolekcija

F91 Čilvinų šeimos rankraščiai

F92 Daugirdas Tadas

F93 Dechteriovas Aleksejus

F94 Didžiulių šeimos rankraščiai

F95 Elisonas Jurgis

F96 Gira Liudas

F97 Goluchovskis Juzefas

F98 Horoškevičiūtė Valentina

F99 Jablonskis Jonas

F100 Jachimavičius Rapolas

F101 Jagomastų spaustuvės rankraščiai

F102 Jankovskis Česlovas

F103 Jankus Martynas

F104 Januškevičius Juozas

F105 Jonynas Ignas

F106 Jundzilas Zigmuntas

F107 Juškytė Jadvyga

F108 Karpovičius Adamas

F109 Kondratavičius Liudvikas (Vladislavas Sirokomlė)

F110 Kosakovskis Stanislovas

F111 Koscialkovskis Stanislovas

F112 Kozakevičius Juozapas

F113 Koženiovskis Juzefas

F114 Kraševskis Juzefas Ignacas

F115 Kridlis Manfredas

F116 Lenskių giminės dokumentai

F117 Leonas Petras

F118 Lindė Julijonas (Dobilas)

F119 Lopacinskių giminės aktai

F120 Maksimaitis Antanas (Maksimavičius)

F121 Mežejevskių giminės rankraščiai

F122 Montvila Bagdonas

F123 Moravskis Alfonsas

F124 Narbutų giminės aktai

F125 Naujalis Juozas

F126 Nezabitauskis-Zabitis Kiprijonas Juozapas

F127 Obstas Janas

F128 Okuličių giminės dokumentai

F129 Pakarklis Povilas

F130 Petrauskas Mikas

F131 Pleirytė Puidienė Ona (Vaidilutė)

F132 Platerių šeimos rankraščiai

F133 Polinskis Pelka Mykolas

F134 Prušinskis Konstantinas

F135 Kamionkos savininkai Renjė

F136 Reitelaitis Jonas

F137 Rėza Liudvikas Gediminas

F138 Riomerių šeimos aktai

F139 Sapiegų korespondencija

F140 Slavėnas Paulius

F141 Stiklius Kostas

F142 Striupas Romas

F143 Šapšalas Saraja

F144 Šivickis Pranciškus

F145 Širvydas Juozas Otas

F146 Šlapelis Ignas

F147 Tičkovskis Pranciškus

F148 Tiškevičių šeimos fondas

F149 Tiškevičius Eustachijus

F150 Tumas Juozas (Vaižgantas)

F151 Uziembla Liucijonas

F152 Vaičiūnas Petras

F153 Valsiūnienė Valerija

F154 Volteris Eduardas

F155 Vrublevskis Tadas

F156 Zakševskaitė Teresė

F157 Zavadzkis Bagdonas

F158 Zavadzkių šeimos rankraščiai

F159 Hitlerininkų piktadarybėms tirti respublikinės komisijos aktai

F160 Konvento „Polonia“ aktai

F161 Pilsudskių giminės rankraščiai

F162 „Trimito“ redakcija

F163 Biržiška Vaclovas

F164 Prapuolenis Kazys

F165 Biržiška Mykolas

F166 Kisinas Izidorius

F167 Minius Jonas

F168 Sviechovkis Marijonas

F169 Lėvanas Aleksandras

F170 Šojus (Scheu) Hugo

F171 Burokas Romualdas

F172 Voldemaras Augustinas

F173 Vailokaičių rankraščiai

F174 Vilniaus universiteto lietuvių studentų sąjunga

F175 Lietuvių šv. Kazimiero draugija

F176 Vilniaus lietuvaičių tarnaičių draugija (šv.Zitos)

F177 Draugija Vilniaus kraštui remti

F178 Vilniui vaduoti sąjungos fondas

F179 Dambrauskas Jaštas Aleksandras

F180 Politinių ir socialinių mokslų institutas

F181 Mašiotienė Ona

F182 Michelis Dovydas

F183 Uždavinys Vincas

F184 Draugija užsienio lietuviams remti

F185 Dabušis Stasys

F186 Poška Antanas (Paškevičius)

F187 Grigaitis Juozas

F188 Kriščiūnas Jonas

F189 Bičiūnas Vytautas

F190 Petkevičaitė Gabrielė (Bitė)

F191 Klimas Petras

F192 Bortkevičienė Felicija

F193 Ruseckas Petras

F194 Civinskas Vytautas

F195 Čirvinskas Stasys

F196 VILBI [Vilniaus informacinė agentūros spaudos ir radijo biuleteniai]

F197 Šėklis M.

F198 Dokumentai iš Kauno miesto archyvo

F199 Lietuvos valstiečių liaudies sąjunga

F200 Edrigaičių žemės valdų dokumentai

F201 Morai Antanas ir Aleksandras

F202 Grigonis Matas

F203 Dovydaitis Jurgis

F204 Murka Jonas

F205 Vasiliauskas Antanas

F206 Avižonis Petras

F207 Dvarų aktai

F208 Lietuvos gyventojų surašymo duomenys

F209 Vytauto Didžiojo universiteto biblioteka

F210 Krivickas Domas

F211 Lappo Ivanas

F212 Januševskis Jonas

F213 Pranckūno Viktoro muzikinių rankraščių kolekcija

F214 Kariška varia

F215 Tarpukario laikotarpio istorinių dokumentų rinkinys

F216 „Šluotos“ redakcija

F217 Vilniaus pirklių ir pramoninkų rūmai

F218 Šliūpas Jonas

F219 „Kultūros“ žurnalo redakcija

F220 Arsenjevas Mikalojus Ilarijonovičius

F221 Girdvainis Juozas

F222 „Eltos“ archyvas

F223 Rytų Europos institutas

F224 Vilniaus vaivadijos įstaigų kartoteka

F225 Lietuvių draugija nukentėjusiems dėl karo gyventojams agronomijos ir teisių pagalbai teikti

F226 „Žiburėlio“ draugija

F227 Lietuvių farmaceutų sąjunga

F228 Mažosios Lietuvos aktų kolekcija

F229 Rankraštiniai planai ir brėžiniai

F230 Depozitų kolekcija

F231 Čepinskis Vincas

F232 Vilniaus puodžių cecho dokumentai

F233 Šapoka Adolfas

F234 Valeišių šeimos rankraščiai

F235 Tarasenka Petras

F236 Galkauskas Konstantinas

F237 Požela Vladas

F238 Petraškevičius Česlovas

F239 Viskantas Antanas

F240 Vileišienė Emilija

F241 Vileišis Antanas

F242 Kraujalis Petras

F243 Čibiras Kristupas

F244 Lietuvių susivienijimas „Rūta“

F245 Lietuvos kultūrinis gyvenimas

F246 „Vilniaus rytojaus“ redakcija

F247 „Vilniaus aido“ redakcija

F248 „Tėvynės sargo“ redakcija

F249 „Litwa“ redakcija

F250 “Lietuvos aido” redakcija

F251 Vilniaus m. bibliotekos rankraščių rinkinys

F252 Lietuvių mokytojų draugija

F253 Vilniaus lietuvių savitarpio pašalpos draugija

F254 Laikinasis Vilniaus lietuvių komitetas

F255 Lietuvių Mokslo draugijos rankraščių rinkinys

F256 Jablonskis Konstantinas

F257 Rytprūsių bažnyčios ir mokyklos

F258 Salamiesčio kalvinų bažnyčia

F259 Kėdainių kalvinų bažnyčia

F260 Valadka Vacys

F261 Nedzveckis Germanas

F262 Matulis Juozas

F263 Alminas Kazimieras [iki 1939 m. Alminauskis]

F264 Karazija Povilas

F265 Gūžys Jurgis

F266 Laucevičius Edmundas

F267 Janulaitis Augustinas

F268 Bažnytinių archyvinių dokumentų kolekcija

F269 Mackonis Rapolas [iki 1940 m. Mackevičius]

F270 Vilniaus Rusų dramos teatro biblioteka

F271 Abramavičius Vladas

F272 Vadis Robertas [Vadišius]

F273 Alberto Liudviko Zoštauto kolekcija

F274 Vaitkevičius Antanas

F275 Žiugžda Juozas

F276 Rimka Albinas

F277 Maksimaitienė Ona

F278 Liepsnonis Alpas [Kukanka]

F279 Miciūtė Ona [Šutavičienė]

F280 Kemėšis Fabijonas

F281 Šalkauskis Kazys

F282 Umbražiūnas Kazys

F283 Klimavičius Kazys

F284 Martinkėnas Vincas

F285 Jucys Adolfas

F286 Slapcinskas Antanas

F287 Jasas Rimantas

F288 Keliuotis Juozas

F289 Bielinis Alfonsas

F290 Tyla Antanas

F291 Merkys Vytautas

F292 Meištovičius Aleksandras

F293 Milius Vacys

F294 Buračas Antanas

F295 Jurginis Juozas

F296 Vyšniauskaitė Angelė

F297 Brazdžiūnas Povilas

F298 Likevičienė Natalija

F299 Indriūnas Juozas

F300 Ivanauskas Tadas

F301 Lietuvos karaimų bendruomenės archyvas

F302 Arbačiauskas Stasys

F303 Rudzinskas Dionizas

F304 Bulavas Juozas

F305 Firkovičiaus Simono karaimiškų rankraščių kolekcija

F306 Niunka Vladas

F307 Strukčinskas Mindaugas

F308 Ulpio Antano kolekcija

F309 Žilys Eduardas

F310 Čepulytė Valerija

F311 Savickas Juozas

F312 Vilniaus Rasų ir Bernardinų kapinių dokumentai

F313 Semokas Pranas

F314 Mazelaitis Jonas

F315 Peterburgo Dvasinės akademijos disertacijų rinkinys

F316 Eidintas Alfonsas

F317 Grigelis Algimantas

F318 Vilniaus arkivyskupijos dokumentų kolekcija

F319 Kuzmickis Zigmantas

F320 Lietuvos dailininkų piešinių bei eskizų kolekcija

F321 Petrauskas Vytautas [MA leidybinė veikla]

F322 Raulinaitis Adolfas

F323 Gudelis Vytautas

F324 Antokolskis Pavelas

F325 Greičius Jonas

F326 Mažylis Petras

F327 Štuthofo įkaitų archyvinis palikimas

F328 Baltušis-Žemaitis Feliksas

F329 Šarmaitis Romas

F330 Gurnevičius Vladas [Ramaškonis]

F331 Noreikienė Sigita

F332 Italijos miestų – Parmos, Modenos, Mantujos – archyvuose saugomų rankraščių (kserokopijų) kolekcija

F333 Salys Antanas

F334 Andriušis Pulgis

F335 Ėringis Kazys

F336 Kairys Liudas

F337 Kairys Anatolijus

F338 Valunta Vytautas

F339 Gimbutienė Marija

F340 Mulevičius Leonas

F341 Žepkaitė Regina

F342 Vilniaus kunigų seminarija

F343 Biziulevičius Stasys

F344 Matuzevičius Eugenijus

F345 Truska Liudas

F346 Vanagas Vladas

F347 Valstybinės komisijos „Armijos Krajovos“ II PK-o metais veiklai tirti komisijos archyvas

F348 Karys-Kareckas Jonas [Žilvitis]

F349 Sirijos Gira Vytautas

F350 Drėma Vladas

F351 Gimbutas Jurgis

F352 Deveikė Jonė [Deveikytė-Navakienė]

F353 Meškauskas Kazimieras

F354 Alė Rūta

F355 Burdhartas Stefanas

F356 Sliesoriūnas Feliksas

F357 Vėbra Rimantas

F358 Gravrogkų giminės fondas

F359 Ancevičius Pranas

F360 Gustaitis Algirdas

F361 Vilčinskas Juozas

F362 Lietuvos TSR socialinės infrastruktūros statistikos duomenys

F363 Matusevičiūtė Ona

F364 Požela Juras

F365 Gineitis Leonas

F366 Kolupaila Steponas

F367 Vaitkevičius Bronius

F368 Eidukaitytė Ona Uršulė

F369 Jaloveckių giminės dokumentai

F370 Lebionka Juozas

F371 Gliožaitis Algirdas

F372 Kvelos Ursulos kolekcija

F373 Aliulio Vaclovo kolekcija

F374 Terleckas Antanas

F375 Ruokis Viktoras

F376 Kulikauskas Pranas

F377 Kulikauskienė Regina [Volkaitė]

F378 Vasinauskas Petras

F379 Sakalauskas Mečislovas

F380 Merkys Alfonsas

F381 Jonaitis Vytautas Alfonsas

F382 Stundžia Jonas Antanas

F383 Vitkevičius Pranciškus

F384 Macevičius Jonas

F385 Dagys Jonas

F386 Suveizdis Povilas

F387 Banikonienė Marija

F388 Bražėnas Vilius

F389 Jakimavičius Algimantas

F390 Giedraitis Mykolas

F391 Lukšienė Meilė

F392 Kairiūkštytė Nastazija

F393 Stancevičius Antanas

F394 Vaškelis Algirdas Povilas

F395 Goberis Stasys Algimantas

F396 Labdaros ir paramos fondo Vinco Kudirkos vardui įamžinti archyvas

F397 Voverienė Ona

F398 Narbutas Vytautas

F399 Rudzikas Zenonas Rokas

F400 Miškinis Algimantas

F401 Marcinkevičius Juozas

F402 Puronas Vytautas

F403 Gustaitė Genovaitė

F404 Lietuvos jėzuitų provincijos bibliotekos fondas

F405 Jankevičius Karolis

F406 Narbutas Sigitas

F407 Petkevičiūtė-Labanauskienė Danutė

F408 Karatajūtė-Talimaa Valentina

F409 Gelumbauskaitė Leonora Živilė

F410 Devenis Mykolas

F411 Ragevičių šeimos dokumentai

F412 Dainauskas Pranas

F413 Kuckaitė Birutė

F414 Kazlauskas Juozas

F415 Pajedaitė Ona

F416 Cachajevas Habibas

F417 Komunizmo nusikaltimų tyrimo paramos fondo dokumentai

F418 Krikštopaitis Juozapas Algimantas

F419 Lietuvos politinių kalinių sąjungos fondas

F420 Jackevičius Algirdas

F421 Linčius Augustinas

F422 Baltrūnas Valentinas

F423 Daniulis Jonas

F424 Žydų mokslinių tyrimų instituto (YIVO) fondas

F425 Ubeikaitė Adelė

F426 Butkus Donatas

F427 Kuodytė Marytė

F428 Kitkauskas Kazys Napaleonas

F429 Kučinskai Vaidutis ir Zita Aušrelė

F430 Piročkinas Arnoldas

F431 Karazija Romualdas

F432 Basys Edmundas

F433 Dubakienė Rūta

F434 Olšauskas Steponas Raimundas

F435 Žalakevičius Mečislovas

F436 Matulevičius Algirdas

F437 Palmaitis Mykolas Letas

F438 Tamošiūnas Antanas Vytas

F439 Mažeikytė Genovaitė Dalia

F440 Puronas Vilius

F441 Liekis Algimantas

F442 Jasiukevičius Vincas

F443 Pakalnis Romas

F444 Atlavinytė Ona

F445 Straižys Vytautas Pranciškus

F446 Misevičius Juozas

F447 Šikšnys Marcelinas (Šiaulėniškis)

F448 Zavkevičių giminė

F449 Girininkienė Vida

F450 Purėnas Antanas

F451 Sakalauskas Tomas