A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

Z

F99. 104 vienetai, 1895–1912 m. rankraščiai, spaudiniai, dokumentai. Lietuvių, rusų, lenkų kalbomis. Aprašas – kortelinis katalogas.

Fondo sudarytojas – Jonas Jablonskis (1860–1930), kalbininkas, vertėjas, publicistas, redaktorius, Kauno Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto profesorius.

Fondas gautas 1950 m. iš buv. Kauno valstybinio universiteto bibliotekos.

F256. 5385 vienetai, XV a. – 1960 m. rankraščiai, mašinraščiai. Lietuvių, rusėnų, lenkų, rusų, vokiečių kalbomis. Aprašas – kortelinis katalogas. Dalis dokumentų aprašų yra elektroniniame Rankraščių  kataloge.

Fondo sudarytojas – Konstantinas Jablonskis (1892–1960), teisininkas, teisės istorikas, akademikas, bibliofilas.

Fondas gautas 1964 m. iš Sofijos Jablonskienės.

F100. 365 vienetai, 1862–1963 m. rankraščiai, dokumentai, piešiniai, fotografijos. Lietuvių, rusų, lenkų kalbomis. Aprašas – kortelinis katalogas.

Fondo sudarytojas – Rapolas Jachimavičius (Jakimavičius, Jokymėnas, Jachimowicz Rafał, 1893–1961), Vilniaus lietuvių skulptorius, Vilniaus darbininkų tarybos narys 1919 m., Lietuvos SSR valstybinio dailės instituto (dab. Vilniaus dailės akademija) Skulptūros katedros docentas (1944–1961).

Fondas gautas 1961 m. iš Rapolo Jachimavičiaus turto paveldėtojų Vilniuje.

F420. Fondas netvarkytas.

Fondo sudarytojas – Algirdas Jackevičius (1926–2020), chirurgas onkologas, habilituotas biomedicinos mokslų daktaras (1969), 1992–1995 m. Chirurgijos klinikos vadovas, profesorius.

Dokumentai gauti iš fondo sudarytojo 2015 m.

F101. 445 vienetai, 1826–1941 m. dokumentai, rankraščiai, spaudiniai. Lietuvių, rusų, vokiečių kalbomis. Aprašas – kortelinis katalogas.

Fondo sudarytojai: Enzys Jagomastas (1870–1941), žurnalistas, lietuviškų knygų ir spaudos Rytprūsiuose leidėjas; Morta Jurgelailytė-Jagomastienė (1874–1941), Tilžės lietuvių visuomenininkė; Ona Jagomastaitė (1900–1941), Tilžės lietuvių jaunimo ratelių saviveiklininkė, žurnalistė, tautosakos rinkėja; Dovydas Jagomastas (1904–1941), spaustuvininkas; Emilis Jagomastas (1910–1941), žurnalistas; Jurgis Jagomastas (1917– 1941), tautosakos rinkėjas.

Fondas gautas 1950 m. iš buv. Kauno valstybinio universiteto bibliotekos.

F389. Nebaigtas tvarkyti, 14 l. s. vienetų. XX a. dokumentai. Aprašas – laikinas sąrašas.

Fondo sudarytojas – Algimantas Jakimavičius (g. 1939), entomologas, biomedicinos mokslų daktaras (1970), zoologijos mokslo Lietuvoje istorikas, bibliofilas.

Fondas gautas 2009 m.

F369. Nebaigtas tvarkyti, 11 l. s. vienetų. XIX–XX a. genealoginiai dokumentai, herbų piešiniai. Aprašas – laikinas sąrašas.

Fondas gautas iš Romano Jalovecko (g. 1931), inžinieriaus, architekto.

F405. Nebaigtas tvarkyti, 363 l. s. vienetai. Aprašas – laikinas sąrašas.

Fondo sudarytojas – Karolis Jankevičius (1924–2010), botanikas, mikrobiologas, gamtosaugininkas, biomedicinos mokslų daktaras (1964), 1959–1981 m. Botanikos instituto direktorius, 1981–1991 m. Botanikos instituto Hidrobotanikos laboratorijos vadovas; 1990 m. profesorius.

Fondas gautas iš sudarytojo dukros 2013 m.

F102. 176 vienetai, 1871–1936 m. dokumentai, rankraščiai, fotografijos, iškarpos. Lenkų, rusų, prancūzų, vokiečių kalbomis. Aprašas – kortelinis katalogas.

Fondo sudarytojas – Česlavas Jankovskis (Czesław Jankowski, 1857–1929), lenkų poetas, kultūros istorikas, žurnalistas, monografijos „Powiat oszmiański“ (1896–1900 m., keturi tomai) autorius.

Fondas gautas 1940 m. iš Valstybinės Vrublevskių bibliotekos (dab. Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka).

F103. 392 vienetai, 1869–1941 m. dokumentai, rankraščiai, spaudiniai. Lietuvių, rusų, vokiečių kalbomis. Aprašas – kortelinis katalogas.

Fondo sudarytojas – Martynas Jankus (1858–1948), spaustuvininkas, švietėjas, visuomenės veikėjas, publicistas.

Fondas gautas 1950 m. iš buv. Kauno valstybinio universiteto bibliotekos.

F267. 3963 vienetai, 1504–1968 m. dokumentai, rankraščiai, fotografijos, spaudiniai. Lietuvių, rusų, lenkų, vokiečių, prancūzų, anglų, lotynų kalbomis. Aprašas – kortelinis katalogas.

Fondo sudarytojas – Augustinas Janulaitis (1878–1950), teisininkas, istorikas, teisės mokslų daktaras (1932), Lietuvos SSR MA akademikas, Kauno ir Vilniaus universiteto profesorius.

Fondas gautas iš Elenos Janulaitienės 1967 m.

F212. 461 vienetas, 1537–1835 m. rankraščiai. Lietuvių, lotynų, vokiečių, rusėnų, lenkų, prancūzų kalbomis. Aprašas – kortelinis katalogas. 

Fondo sudarytojai – dvarininkai Januševskiai: Jonas, Žemaičių kanauninkas, Giedraičių bažnyčios administratorius, gyvenęs XVIII a. pab. – IX a. pr.; jo brolis Tadas bei pastarojo sūnus Jonas, Upytės žemės teismo teisėjas; Tado anūkai Jonas bei Vladas, miškininkas. Dokumentuose pateikta informacija apie Satkūnų ir Simaniškių dvarus (dab. Pakruojo raj.).

Fondas gautas 1950 m. iš buv. Kauno valstybinio universiteto bibliotekos.

F104. 6 vienetai, 1937–1940 m. rankraščiai. Lietuvių kalba. Aprašas – kortelinis katalogas.

Fondo sudarytojas – Juozas Januškevičius (g. 1886 m.?), gydytojas,  pedagogas, žurnalistas ir vertėjas, populiarių straipsnių, knygelės „Naudingi patarimai moterystėje“ (1937 m.) autorius, pasaulinės literatūros klasikų scenos kūrinių į lietuvių kalbą vertėjas.

Fondas gautas 1950 m. iš buv. Kauno valstybinio universiteto bibliotekos.

F287. Nebaigtas tvarkyti, 1442 l. s. vienetai. Aprašas – laikinas sąrašas.

Fondo sudarytojas – Rimantas Jasas (1929–2002), istorikas, vertėjas.

Fondas gautas 1976 m.

F442. Fondas  tebekomplektuojamas.

Vincas Jasiukevičius (1915 m. rugsėjo 20 d. Jurgežeriai, Kalvarijos valsčius – 1991 m. sausio 7 d. Kaunas) – Lietuvos statybinių medžiagų technologas, technikos mokslų kandidatas. 1946 m. baigęs Kauno universitetą jame (nuo 1950 m. Kauno politechnikos institutas, nuo 1990 m. Kauno technologijos universitetas) iki 1991 m. dėstė. 1958 m. technikos mokslų kandidatas, nuo 1961 m. docentas. 1946–1955 m. dar ir Geologijos ir geografijos instituto Mineralinių žaliavų sektoriaus vadovas. 1972 m. išradimo autorius. 1985 m. liepos 20 d. LTSR valstybinės premijos laureatas. Fondas gautas iš fondo sudarytojo dukters Loretos Kudarienės. Dokumentai surašyti, sudarytas laikinų saugojimo vienetų sąrašas. jame saugomi mokslinės veiklos dokumentai, asmens dokumentai, foto nuotraukos ir kt. Fondas  tebekomplektuojamas.

F381. Nebaigtas tvarkyti, 59 l. s. vienetai. 1972–1990 m. dokumentai. Aprašas – laikinas sąrašas.

Fondo sudarytojas – Vytautas Alfonsas Jonaitis (1938–2006), Vilniaus universiteto Ekologijos instituto darbuotojas, habilituotas biomedicinos mokslų daktaras (1988), 2004 m. Lietuvos mokslo premijos laureatas.

Dokumentus dovanojo dr. Algimantas Jakimavičius 2007 m.

F105. 756 vienetai, 1799–1954 m. dokumentai, rankraščiai, mašinraščiai. Lietuvių, rusų, lenkų, prancūzų, lotynų, vokiečių kalbomis. Aprašas – kortelinis katalogas.

Fondo sudarytojas – Ignas Jonynas (1884–1954), istorikas, 1924–1932 Vytauto Didžiojo universiteto Istorijos katedros docentas, 1932–1939 m. – profesorius, 1940–1954 m. Vilniaus valstybinio universiteto Istorijos katedros profesorius, diplomatas.

Fondas gautas 1959 m. iš paveldėtojų Kaune.

F285. 2192 vienetai, 1637–1974 m. rankraščiai, mašinraščiai, nuotraukos. Lietuvių, anglų, rusų, vokiečių, prancūzų, lenkų, švedų, čekų, vengrų, lotynų kalbomis. Aprašas – kortelinis katalogas.

Fondo sudarytojas yra Adolfas Jucys (1904–1974), fizikas, daugiaelektronių atomų teorijos kūrėjas, šiuolaikinės teorinės fizikos Lietuvoje pradininkas, fizikos ir matematikos mokslų daktaras (1951), Lietuvos SSR Mokslų akademijos tikrasis narys (1953).

Fondą Lietuvos SSR Mokslų akademijos bibliotekai 1975 m. dovanojo akademiko našlė Sofija Jucienė. Papildymus teikė Adolfo Jucio sūnūs bei habilituotas fizinių mokslų daktaras R. Karazija.

F106, 404 vienetai, 1649–1942 m. dokumentai – originalai ir nuorašai. Lenkų, rusų, prancūzų, vokiečių kalbomis. Aprašas – kortelinis katalogas.

Fondo sudarytojas – Zigmuntas Jundzilas (1879–1939), Vilniaus advokatas, 1925–1937 m. Vilniaus advokatų tarybos pirmininkas, Stepono Batoro universiteto profesorius.

Fondas gautas 1940 m. iš Valstybinės Vrublevskių bibliotekos (dab. Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka).

F295. Nebaigtas tvarkyti, 365 l. s. vienetai. 1943–1991 m. mašinraščiai, autografai, rankraščiai, spaudiniai. Lietuvių, rusų kalbomis. Aprašas – laikinas sąrašas.

Fondo sudarytojas – Juozas Jurginis (1909–1994), istorikas, žurnalistas, Lietuvos SSR Mokslų akademijos tikrasis narys (1968), humanitarinių mokslų daktaras (1963).

Fondas gautas 1979 m. iš fondo sudarytojo.

F107. 27 vienetai, 1834–1937 m. rankraščiai, dokumentai. Lietuvių, rusų, lenkų kalbomis. Aprašas – kortelinis katalogas.

Fondo sudarytoja – Jadvyga Teofilė Juškytė (Juškevičiūtė, 1869–1948), mokytoja, Povilo Višinskio, Žemaitės, Gabrielės Petkevičaitės-Bitės bendradarbė, tautosakos rinkėja ir kolekcininkė.

Fondas gautas 1950 m. iš buv. Kauno valstybinio universiteto bibliotekos.