A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

Z

F411. Nebaigtas tvarkyti, 21 l. s. vienetas. Aprašas – laikinas sąrašas.

Fondo sudarytojai: Vitalijus Ragevičius (1941–2013), bibliofilas; jo žmona Aldona Ragevičienė, Vilniaus universiteto folkloro ansamblio „Ratilio“ įkūrėja (1968) ir vadovė (iki 1972), tautosakos rinkėja, tyrėja.

Fondas gautas iš Aldonos Ragevičienės 2014 m.

F322. 1931 vienetas, 1252–1989 m. rankraščiai, mašinraščiai, planai, žemėlapiai, fotografijos, mikrofilmai. Fondo aprašas yra elektroniniame Rankraščių  kataloge.

Fondo sudarytojas – Adolfas Raulinaitis (1903–1987), pedagogas, kalbininkas, poetas, dramaturgas, istorikas, visuomenės veikėjas.

Fondą perdavė 1989 m. dukra Danguolė Raulinaitytė-Aleksiūnienė.

F136. 147 vienetai, 1592–1961 m. dokumentų originalai ir nuorašai. Lietuvių, rusėnų, lotynų, lenkų, vokiečių kalbomis. Aprašas – kortelinis katalogas. Dalis fondo aprašų yra elektroniniame Rankraščių kataloge.

Kolekcijos sudarytojas yra Jonas Reitelaitis (1884–1966), Romos katalikų kunigas, istorikas ir kraštotyrininkas, Krikštonių miestelio kūrėjas, valstybės ir visuomenės veikėjas, publicistas.

Fondas gautas 1946–1960 m. iš sudarytojo Krikštonyse.

F135. 469 vienetai, 1559–1891 m. dokumentai, rankraščiai. Lotynų, rusų, lenkų, anglų kalbomis. Aprašas – kortelinis katalogas.

Fondo sudarytojai: Anicetas Renjė (Anicety Renjer, Reniger, Regnier, Renjé, 1804–1877) gydytojas, Vilniaus visuomenės veikėjas; Janas ir Liudvikas Renjė, Kamionkos dvaro Vilniaus paviete savininkai XIX a.

Fondas gautas 1940 m. iš Valstybinės Vrublevskių bibliotekos (dab. Lietuvos moklsų akademijos Vrublevskių biblioteka).

F137. 37 vienetai, 1247–1839 m. dokumentų originalai ir nuorašai, rankraščiai, spaudiniai. Lietuvių, lotynų, vokiečių kalbomis. Aprašas – kortelinis katalogas.

Fondo sudarytojas – Liudvikas Rėza (Rhesa, 1766–1841), filologas, tautosakininkas, poetas, kultūros veikėjas, Karaliaučiaus universiteto (dab. Rusijos valstybinis Imanuelio Kanto universitetas) profesorius, lietuvių literatūros tyrėjas, lietuviškų dainų rinkėjas, pirmasis Kristijono Donelaičio „Metų“ vertėjas ir leidėjas.

Fondas gautas 1947 m. iš prof. Povilo Pakarklio Vilniuje.

F276. 766 vienetai, 1909–1942 m. spaudiniai, rankraščiai, mašinraščiai, nuotraukos, brėžiniai, planai, atvirukai, autografai, laiškai. Lietuvių, rusų, vokiečių, anglų, lotynų, prancūzų kalbomis. Aprašas – kortelinis katalogas.

Fondo sudarytojas – Albinas Rimka (1886–1944), ekonomistas, Lietuvos SSR MA akademikas.

Fondas gautas 1971 m. iš Lietuvos SSR MA Lietuvių kalbos ir literatūros instituto (dab. Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas), kuriam šį fondą buvo perdavusi Albino Rimkos šeima.

F138. 3994 vienetai, 1495–1940 m. dokumentų originalai ir nuorašai, rankraščiai, spaudiniai. Lietuvių, latvių, rusų, lenkų, lotynų, prancūzų, anglų, vokiečių kalbomis. Aprašas – kortelinis katalogas. Dalis fondo aprašų yra elektroniniame Rankraščių kataloge.

Fondo sudarytojai – Riomeriai (nuo XX a. 2 deš. pab. – Romeriai, Römeriai): Steponas Jurgis (1687–1773), Trakų vėliavininkas; jo sūnus Steponas Dominykas (1720 arba 1721–1793), Trakų vaivadijos pakamaris; Steponas Mykolas (1816–1846), Trakų apskrities bajorų vadovas; Mykolas Juozapas (1778–1853), Trakų apskrities žemės teismo teisėjas, Vyriausiojo Vilnaus gubernijos teismo laikinojo civilinio depertamento ir Vilniaus universiteto teisinės edukacinės komisijos pirmininkas, Trakų ir Vilniaus apskričių bei Vilniaus gubernijos bajorų vadovas, Vilniaus burmistras, Vilniaus labdaros draugijos vienas steigėjų, veikė „Uoliojo lietuvio“ masonų ložėje, kalėjo Varšuvoje ir Sankt Peterburge, ištremtas į Voronežą; Antanas (1818–1855), Trakų apskrities bajorų vadovo pavaduotojas; Mykolo Juozapo sūnus Severinas (1820– 1890), dailininkas mėgėjas, 1863 m. sukilimo dalyvis; Mykolo Juozapo sūnus, Severino brolis Edvardas Jonas (1806–1878), dailininkas; Edvardo Jono sūnus Edvardas Matas (1848-1900), dailininkas; kitas Edvardo Jono sūnus, Edvardo Mato brolis Alfredas (1832–1897), dailininkas; Severino sūnus Kazimieras (1848–1921), publicistas; Mykolas Pijus (1880–1945), teisės mokslų daktaras, 1933– 1939 m. Vytauto Didžiojo universiteto rektorius.

Fondas gautas 1940 m. iš Valstybinės Vrublevskių bibliotekos (dab. Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka).

F303. 59 vienetai, 1874–1954 m. rankraščiai ir dokumentai. Lietuvių, rusų, prancūzų, lenkų kalbomis. Aprašas – kortelinis katalogas.

Fondo sudarytojas – Dionizas Rudzinskas (1866–1954), agronomas selekcininkas, mokslinės augalų selekcijos ir sėklininkystės pradininkas Rusijoje ir Lietuvoje.

Fondas gautas 1966 ir 1983 m. iš profesoriaus dukters Janinos Rudzinskaitės-Dautartienės.

F399. Fondas netvarkytas. 1960–2011 m. dokumentai.

Fondo sudarytojas – Zenonas Rokus Rudzikas (1940–2011), fizikas, habilituotas fizinių mokslų daktaras profesorius akademikas, Lietuvos mokslų akademijos prezidentas (2003–2009).

Fondas gautas iš sudarytojo žmonos Marijos Rudzikienės 2011 m.

F375. Nebaigtas tvarkyti, 37 l. s. vienetai. 1914–1967 m. dokumentai. Aprašas – laikinas sąrašas.

Fondo sudarytojas yra Viktoras Ruokis (1885–1971), dirvotyrininkas, profesorius, Lietuvos SSR MA narys korespondentas.

Dokumentai gauti iš Algirdo Juozo Motuzo, Lietuvos žemės ūkio akademijos Dirvotyros ir agrochemijos katedros vedėjo 2005 m.

F193. 240 vienetų, 1929–1938 m. rankraščiai, mašinraščiai, nuotraukos, spaudiniai. Lietuvių kalba. Aprašas – kortelinis katalogas.

Fondo sudarytojas – Petras Ruseckas (1883–1945), knygnešys, visuomenės veikėjas, Nepriklausomybės kovų dalyvis.

Fondas gautas 1950 m. iš buv. Kauno valstybinio universiteto bibliotekos.