A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

Z

F384. Nebaigtas tvarkyti, 107 l. s. vienetai. 1959–1997 m. dokumentai. Aprašas – laikinas sąrašas.

Fondo sudarytojas – Jonas Macevičius (1922–1999), filosofas, Lietuvos MA narys korespondentas, Filosofijos, sociologijos ir teisės instituto kūrėjas ir direktorius (1977– 1984).

Fondas gautas 2008 m. per Angelę Putelienę, Lietuvos MA bibliotekos skyriaus vedėją Kultūros, filosofijos ir meno institute.

F269. 236 vienetai, 1918–1983 m. rankraščiai, mašinraščiai, fotografijos, spaudiniai. Lietuvių, lenkų, rusų kalbomis. Aprašas – kortelinis katalogas.

Fondo sudarytojas – Rapolas Mackonis (1900–1982), rašytojas, žurnalistas, visuomenės veikėjas.

Fondas 1964–1981 m. buvo kaupiamas fondo sudarytojo, o 1982–1983 m. – jo žmonos Elenos Mackonienės.

F277. Nebaigtas tvarkyti, 2632 l. s. vienetai. Aprašas – laikinas sąrašas.

Fondo sudarytoja – Ona Girčytė-Maksimaitienė (1902–1999), istorikė, humanitarinių mokslų daktarė.

Fondas gautas 1972 m.

F120. 7 vienetai, 1918–1960 m. rankraščiai. Lietuvių kalba. Aprašas – kortelinis katalogas.

Fondo sudarytojas – Antanas Maksimaitis (Maksimavičius, 1900–1943), poetas, publicistas, Lietuvos kariuomenės karininkas, sovietinės Šešioliktosios lietuviškosios šaulių divizijos majoras, žuvo prie Oriolo.

Fondas gautas 1960 m. iš žmonos Onos Maksimaitienės Vilniuje.

F401. Nebaigtas tvarkyti, 94 l. s. vienetai. 1964–2009 m. dokumentai. Aprašas – laikinas sąrašas.

Fondo sudarytojas – Juozas Marcinkevičius (g. 1931), istorikas, humanitarinių mokslų daktaras, Lietuvos bibliotekininkų draugijos garbės narys, Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos direktorius.

Fondas gautas iš sudarytojo 2012 m.

F284. Nebaigtas tvarkyti, 437 l. s. vienetai. 1920–1995 m. rankraščiai, mašinraščiai, nuotraukos. Lietuvių k. Aprašas – laikinas sąrašas.

Fondo sudarytojas – Vincas Martinkėnas (1907–1997), Lietuvos Vilniaus krašto visuomenės veikėjas, pedagogas, istorikas, vertėjas.

Fondas gautas 1975 m. iš Vinco Marinkėno.

F181. 110 vienetų, 1915–1938 m. mašinraščiai, autografai, rankraščiai, ikonografija, nuotraukos. Lietuvių, lenkų, vokiečių, prancūzų, rusų kalbomis. Aprašas – kortelinis katalogas.

Fondo sudarytoja – Ona Brazauskaitė-Mašiotienė (1883–1949), žurnalistė, pedagogė, visuomenininkė.

Fondas gautas 1950 m. iš buv. Kauno valstybinio universiteto bibliotekos.

F436. Fondas netvarkytas.

Fondo sudarytojas – Algirdas Matulevičius (g. 1939), istorikas, Mažosios Lietuvos istorijos ir lietuvių tautinio atgimimo spaudos tyrėjas.

Fondas gautas iš fondo sudarytojo 2018 m.

F262. Nebaigtas tvarkyti, 241 l. s. vienetas. Aprašas – laikinas sąrašas.

Fondo sudarytojas – Juozas Matulis (1899–1993), fizikas, chemikas, ilgametis Lietuvos SSR MA prezidentas.

Fondas gautas 1965 m. iš Adolfo Ivaškevičiaus.

F363. Nebaigtas tvarkyti, 169 l. s. vienetai. 1930–2001 m. rankraščiai. Aprašas – laikinas sąrašas.

Fondo sudarytoja – Ona Matusevičiūtė (1908–2002), prozininkė, vertėja.

Dokumentai gauti 2002 m. iš Vilijos Suveizdytės, Fabijoniškių pensionato, kur gyveno fondo sudarytoja, direktorės.

F344. 692 vienetai, 1906–1993 m. rankraščiai, mašinraščiai, spaudiniai, piešiniai, nuotraukos. Lietuvių, rusų, anglų, baltarusių, latvių kalbomis. Aprašas – kortelinis katalogas.

Fondo sudarytojas – Eugenijus Matuzevičius (1917–1994), poetas, vertėjas.

Fondas gautas iš rašytojo sūnaus Kornelijaus Matuzevičiaus 1995 m.

F314. Nebaigtas tvarkyti, 249 l. s. vienetai. Aprašas – laikinas sąrašas.

Fondo sudarytojas – Jonas Mazelaitis (1907–1994), mikologas, biomedicinos mokslų daktaras.

Fondas gautas 1986 m.

F439. Fondas netvarkytas.

Fondo sudarytoja – Genovaitė Dalia Mažeikytė (g. 1943), grafikė, tapytoja.

Fondas gautas iš fondo sudarytojos 2019 m.

F326. 154 vienetai. 1905–1982 m. rankraščiai, mašinraščiai, spaudiniai, fotografijos. Lietuvių, rusų, lenkų kalbomis. Aprašas – kortelinis katalogas.

Fondo sudarytojas – Petras Mažylis (1890–1982), vargonininkas, spaudos bendradarbis.

Fondas gautas 1991 m. iš Petro Mažylio anūkės S. Žukauskienės.

F292. 134 vienetai, 1790–1943 m. rankraščiai, mašinraščiai, spaudiniai, planai, fotografijos. Lenkų, rusų, lietuvių, anglų, hebrajų, ispanų, lotynų, prancūzų, vokiečių kalbomis. Aprašas – kortelinis katalogas.

Fondo sudarytojas – Aleksandras Meištovičius (1864–1943), politikas, dvarininkas, visuomenės veikėjas, Antrosios Lenkijos Respublikos teisingumo ministras (1926–1928).

Fondas įsigytas 1977 m. iš Zigmunto Rimanto Orvydo.

F380. Nebaigtas tvarkyti, 146 l. s. vienetai. 1938–2000 m. dokumentai. Aprašas – laikinas sąrašas.

Fondo sudarytojas – Alfonsas Merkys (1927–2016), botanikas augalų fiziologas, mokslų daktaras profesorius, Lietuvos MA akademikas, Biologijos instituto direktorius nuo 1981 m.

Dokumentus dovanojo fondo sudarytojas 2006 m.

F291. Nebaigtas tvarkyti, 922 l.s. vienetai. Aprašas – laikinas sąrašas.

Fondo sudarytojas – Vytautas Merkys (1929–2012), istorikas.

Fondas gautas 1977 m.

F353. Nebaigtas tvarkyti, 1015 l. s. vienetų. Aprašas – laikinas sąrašas.

Fondo sudarytojas – Kazimieras Meškauskas (1917–2011), ekonomistas, habilituotas socialinių mokslų daktaras, Lietuvos mokslų akademijos akademikas.

Fondas gautas 1998 m.

F121. 141 vienetas, 1758–1921 m. dokumentai, rankraščiai. Lenkų, rusų, čekų, anglų, prancūzų, kinų, vokiečių kalbomis. Aprašas – kortelinis katalogas.

Fondo sudarytojai: Albertas Mežejevskis (Albert Mierzejewski, 1759–1828), Lenkijos karaliaus ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Stanislovo Augusto Poniatovskio šambelionas; Motiejus ir Mykolas Mežejevskiai, XIX a. politiniai emigrantai Ispanijoje; Mykolas Mežejevskis (Michał Mierzejewski, 1803–1864), 1863–1864 m. sukilimo dalyvis.

Fondas gautas 1940 m. iš Valstybinės Vrublevskių bibliotekos (dab. Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka).

F279. 558 vienetai, 1909–1973 m. dokumentai, rankraščiai, mašinraščiai, spaudiniai, periodiniai leidiniai, atvirukai, fotografijos. Lietuvių, baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių, lotynų kalbomis. Aprašas – kortelinis katalogas.

Fondo sudarytoja – Ona Miciūtė-Šutavičienė (1909–1973), poetė, vertėja.

Fondas gautas 1973 m.

F182. 35 vienetai, 1920–1941 m. rankraščiai. Aprašas – kortelinis katalogas.

Fondo sudarytojas – Dovydas Viktoras Michelis (g. 1902), vertėjas, Kauno universiteto italų kalbos dėstytojas tarpukariu.

Fondas gautas 1950 m. metais iš buv. Kauno valstybinio universiteto bibliotekos.

F293. Nebaigtas tvarkyti, 607 l. s. vienetai. 1873–2005 m. rankraščiai, mašinraščiai. Lietuvių, rusų kalbomis. Aprašas – laikinas sąrašas.

Fondą sudarė Vacys Milius (1926–2005), etnologas, Lietuvių katalikų mokslų akademijos akademikas, habilituotas humanitarinių mokslų daktaras.

Fondas gautas 1978 m. iš Vacio Miliaus.

F167. 168 vienetai, 19161949 m. rankraščiai, korespondencija. Lietuvių, rusų, vokiečių kalbomis. Aprašas – kortelinis katalogas.

Sudarytojas yra Jonas Minius (1895–1951), žurnalistas, vertėjas.

Jonas Minius, 1946–1948 m. dirbdamas Lietuvos TSR Mokslų akademijos bibliotekos (dab. Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka) Rankračių skyriuje sutvarkė savo asmeninį fondą.

Fondas gautas 1949 m.

F446 – Misevičiaus Juozo fondas.

Juozas Misevičius (1927-2019) lietuvių filologas, vertėjas, redaktorius. Fondą sudaro mokslinės veiklos dokumentai, dienoraščių fragmentai, užrašai, fotonuotraukos. Yra ir jo žmonos Stasės  Danutės Misevičienės (1926-2000) dokumentų. Taip pat yra jo ilgametės draugės, nuo 2006 m. neoficialios žmonos Majos Požėlaitės, Juro Požėlos sesers ir Karolio Požėlos dukters, architektės, Visasąjunginio techninės estetikos mokslinių tyrimų instituto (VTEMTI) filialo Vilniuje direktorės dokumentai, laiškai, fotonuotraukos. Fondas gautas iš Misevičiaus Juozo marčios Rasos Misevičienės. Dokumentai nesurašyti.

F400. Nebaigtas tvarkyti, 2981 l. s. vienetas. 1930–2007 m. dokumentai. Aprašas – laikinas sąrašas.

Fondo sudarytojas – Algimantas Miškinis (1929–2015), architektas, urbanistikos istorikas, kolekcininkas, habilituotas humanitarinių mokslų daktaras, Lietuvos mokslų akademijos narys korespondentas.

Fondas gautas iš sudarytojo 2012 m.

F122. 203 vienetai, 1490–1915 m. rankraščiai, dokumentų originalai ir nuorašai. Rusėnų, lotynų, lenkų, rusų kalbomis. Aprašas – kortelinis katalogas.

Fondo sudarytojas – Bagdonas Montvila (1825–1917), Saldutiškio dvaro (Utenos pav.) savininkas, senų rankraščių kolekcininkas.

Fondas gautas 1950 m. iš buv. Kauno valstybinio universiteto bibliotekos, kuriai dokumentus perdavė fondo sudarytojo turto paveldėtojas J. Varžaitis 1928 m., prof. Konstantinui Jablonskiui tarpininkaujant.

F201. 523 vienetai, 1916–1923 m. rankraščiai, spaudiniai. Lietuvių, rusų, lenkų, vokiečių, lotynų kalbomis. Aprašas – kortelinis katalogas.

Fondo sudarytojai Morai: Aleksandras (1813–1898 ), bajoras, kolegijos asesorius, grafo M. Zubovo sekretorius; jo sūnus Antanas (1846–1917 ), Daubiškių dvaro savininkas.

Fondas gautas 1950 m. iš buv. Kauno valstybinio universiteto.

F123. 549 vienetai. 1913–1938 m. dokumentai, rankraščiai, spaudiniai. Lietuvių, rusų, lenkų, anglų, prancūzų, vokiečių kalbomis. Aprašas – kortelinis katalogas.

Fondo sudarytojas – Alfonsas Moravskis (1868–1941), ekonomistas, 1892–1904 m. Lietuvos socialdemokratų partijos archyvaras, 1922–1932 m. Vytauto Didžiojo universiteto profesorius, pasirašinėjęs A. Lietuvio slapyvardžiu.

Fondas gautas 1950 m. iš buv. Kauno valstybinio universiteto bibliotekos.

F340. Nebaigtas tvarkyti, 241 l. s. vienetas. Aprašas – laikinas sąrašas.

Fondo sudarytojas – Leonas Mulevičius (1927–1993), istorikas, hab. humanitarinių mokslų daktaras.

Fondas gautas 1994 m.

F204. 82 vienetai, 1864–1945 m. rankraščiai, mašinraščiai, spaudiniai, nuotraukos. Lietuvių, lenkų, rusų kalbomis. Aprašas – kortelinis katalogas.

Fondo sudarytojas – Jonas Murka (1889–1945), pedagogas, vadovėlių autorius, dirbo mokytoju Šiaulių mokytojų seminarijoje, 1921–1922 m. – Dotnuvos žemės ūkio mokykloje.

Fondas gautas 1950 m. iš buv. Kauno valstybinio universiteto bibliotekos, dalis – iš F37 (Žemaitijos dvarų kolekcijos), o 1 vienetas – 1972 m. iš L. Bulotos, Jono Murkos anūko.