A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

Z

F392. Nebaigtas tvarkyti, 52 l. s. vienetai. 1988–2000 m. dokumentai. Aprašas – laikinas sąrašas.

Fondo sudarytoja – Nastazija Kairiūkštytė (g. 1935), istorikė, humanitarinių mokslų daktarė, Lietuvos istorijos instituto darbuotoja (1973–1998).

Fondas gautas iš sudarytojos 2010 m.

F337. Nebaigtas tvarkyti, 335 l. s. vienetai. Aprašas – laikinas sąrašas.

Fondo sudarytojas – Anatolijus Kairys (1914–2008), rašytojas, JAV lietuvių visuomenės veikėjas.

Gautas iš fondo sudarytojo 1993–2000 m.

F336. Nebaigtas tvarkyti, 57 l. s. vienetai. Aprašas – laikinas sąrašas.

Fondas gautas 1993 m.

F408. Fondas netvarkytas.

Fondo sudarytoja – Valentina Karatajūtė-Talimaa (g. 1930), Lietuvos geologė, paleontologė, habilituota fizinių mokslų daktarė (1976).

Fondas gautas 2013 m.

F264. 1418 vienetų, 1420–1950 m. dokumentai, rankraščiai, spaudiniai, graviūros. Lietuvių, rusų, baltarusių, lotynų, lenkų, vokiečių, prancūzų ir anglų kalbomis. Aprašas – kortelinis katalogas. Dalis dokumentų aprašų yra elektroniniame Rankraščių kataloge.

Fondo sudarytojas – Povilas Karazija (1887–1955), kultūros veikėjas, bibliofilas, kolekcininkas, numizmatas ir sfragistas-mėgėjas.

Fondas gautas 1966 m. iš Uršulės Karazijienės.

F431. Nebaigtas tvarkyti, 161 l. s. vienetas. Aprašas – laikinas sąrašas.

Fondo sudarytojas – Romualdas Karazija (g. 1942), fizikas, habilituotas fizinių mokslų daktaras, profesorius.

Fondas gautas iš fondo sudarytojo 2018 m.

F348. 165 vienetai. 1921–1984 m. rankraščiai, mašinraščiai, fotonuotraukos. Lietuvių kalba. Aprašas – kortelinis katalogas.

Fondo sudarytojas – Jonas Karys-Kareckas (slapyv. Žilvitis, 1903–1984), Lietuvos ir JAV lietuvių visuomenės veikėjas, ekonomistas, žurnalistas, numizmatas.

Fondas į biblioteką pateko 1988 m. iš Knygų rūmų.

F108. 50 vienetų, 1876–1912 m. rankraščiai. Lenkų, rusų, prancūzų kalbomis. Aprašas – kortelinis katalogas.

Fondo sudarytojas – Adomas Karpovičius (Adam Karpowicz, 1842–1914), teisininkas, lenkų literatūros mokytojas Vilniaus mokyklose, „Dziennik Wileński“ (1906–1907), „Tygodnik Ludowy“ ir kt. Vilniaus laikraščių redaktorius.

Fondas gautas 1940 m. iš Valstybinės Vrublevskių bibliotekos (dab. Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka).

F414. Nebaigtas tvarkyti, 767 l. s. vienetai. XX–XXI a. fotonuotraukos ir negatyvai. Aprašas – laikinas sąrašas.

Fondo sudarytojas – Juozas Kazlauskas (1941–2002), fotografas, kino operatorius, režisierius, keliautojas.

Fondas gautas iš sudarytojo žmonos Dalios Kazlauskienės 2014 m.

F288. 142 vienetai, 1925–1956 m. rankraščiai, spaudiniai, autografai. Lietuvių, lotynų, vokiečių, rusų, prancūzų kalbomis. Aprašas – kortelinis katalogas.

Fondo sudarytojas – Juozas Keliuotis (1902–1983), žurnalistas, publicistas, vertėjas.

Fondas įsigytas iš Juozo Keliuočio 1976 m. už 600 rublių.

F280. 118 vienetų, 1921–1944 m. rankraščiai, mašinraščiai, spaudiniai. Lietuvių, anglų, vokiečių, prancūzų, lotynų, lenkų, rusų kalbomis. Aprašas – kortelinis katalogas.

Fondo sudarytojas – Fabijonas Kemėšis (1880–1954), kunigas, ekonomistas, ekonomikos mokslų daktaras (1924 m.).

Fondas gautas iš Vilniaus Šv. Dvasios bažnyčios per Vilniaus Paminklų konservavimo instuto bendradarbį L. Žilevičių 1974 m.

F166. 131 vienetas, 19151934 m. dokumentai. Lietuvių, rusų, latvių, vokiečių, lenkų, hebrajų, jidiš kalbomis. Aprašas – kortelinis katalogas.

Sudarytojas – Izidorius Kisinas (1904–1958), bibliografas, pedagogas.

Fondas gautas 1950 m. iš buv. Kauno valstybinio universiteto bibliotekos.

F428. Nebaigtas tvarkyti, 111 l. s. vienetų. XX a. dokumentai. Aprašas – laikinas sąrašas.

Fondo sudarytojas – Kazys Napaleonas Kitkauskas (g. 1931), architektas restauratorius, inžinierius statybininkas, kultūros ir visuomenės veikėjas, humanitarinių mokslų daktaras (1980).

Dokumentai gauti iš fondo sudarytojo 2017 m.

F191. 406 vienetai, 1907–1966 m. dokumentai, rankraščiai. Lietuvių, prancūzų, rusų, vokiečių, anglų, lenkų, italų, portugalų kalbomis. Aprašas – kortelinis katalogas.

Fondo sudarytojas – Petras Klimas (1891–1969), teisininkas, istorikas, publicistas, redaktorius, diplomatas, užsienio reikalų ministras, 1918 m. vasario 16-osios Nepriklausomybės Akto signataras.

Fondas gautas 1950 m. iš buv. Kauno valstybinio universiteto bibliotekos.

F283. 189 vienetai, XX a. rankraščiai, piešiniai, mašinraščiai, spaudiniai, fotografijos. Lietuvių, rusų, lenkų kalbomis. Aprašas – kortelinis katalogas.

Fondą sudarė Kazys Klimavičius (1886–1972), knygnešys, pedagogas, visuomenės veikėjas, redaktorius.

Fondas gautas 1975 m. iš Kazio Klimavičiaus našlės Eugenijos Klimavičienės.

F366. Nebaigtas tvarkyti, 22 l. s. vienetai. 1946–1980 m. rankraščiai. Aprašas – laikinas sąrašas.

Fondo sudarytojas – Steponas Kolupaita (18921964), geodezininkas, hidrologas, spaudos darbuotojas, technikos mokslų daktaras (1941), Lietuvos upių hidrologijos pradininkas, Kauno Universiteto profesorius, MA akademikas nuo 1941 m., Notr Damo (JAV) universiteto profesorius.

Dokumentai gauti per profesorių Kęstutį Kilkų iš JAV gyvenančios dukters E. Masiokienės 2002 m.

F109. 65 vienetai, 1844–1862 m., rankraščiai. Lenkų kalba. Aprašas – kortelinis katalogas.

Fondo sudarytojas – Vladislovas Sirokomlė (Władysław Syrokomla, tikr. Ludwik Kondratowicz, 1823–1862), Vilniaus poetas, „Margirio“ ir kitų poemų Lietuvos istorine tematika autorius.

Fondas gautas 1940 m. iš Valstybinės Vrublevskių bibliotekos (dab. Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka).

F110. 144 vienetai. 1582–1920 m. dokumentai, rankraščiai. Lietuvių, lenkų, rusų, prancūzų, vokiečių kalbomis. Aprašas – kortelinis katalogas.

Fondo sudarytojai: Stanislovas Kazimieras Kosakovskis (Kasakauskas) (Stanisław Kazimierz Kossakowski, 1837–1904), grafas, Vaitkuškio dvaro Ukmergės aps. savininkas, agronomas, lenkų poetas ir dramaturgas, fotografas; jo sūnus Mykolas Kosakovskis, rašytojas.

Fondas gautas 1941 m. iš Vaitkuškio dvaro, o kita dalis 1954 m. iš Vilniaus dailės muziejaus (dab. Lietuvos nacionalinis dailės muziejus).

F111. 243 vienetai, 1755–1938 m. dokumentai, rankraščiai. Lotynų, lenkų, rusų, prancūzų, vokiečių kalbomis. Aprašas – kortelinis katalogas.

Fondo sudarytojas – Stanislovas Koscialkovskis (Stanisław Kościałkowski, 1881–1960), istorikas, 1924–1939 m. Vilniaus Stepono Batoro universiteto Istorijos katedros profesorius.

Fondas gautas 1954 m. iš Vilniaus dailės muziejaus (dab. Lietuvos nacionalinis dailės muziejus).

F112. 7 vienetai, 1858–1937 m. rankraščiai, mašinraščiai, spaudiniai, fotografijos. Lietuvių, rusų. lenkų, vokiečių kalbomis. Aprašas – kortelinis katalogas.

Fondo sudarytojas – Juozapas Kozakevičius (1858–1940), buhalteris, nuo 1882 m. gyveno Panevėžyje, dirbo Panevėžio tarpusavio kredito draugijoje, buvo nuolat renkamas į miesto dūmą. Jo rašyti prisiminimai, pavadinti „Amžiaus kronika“, yra vienintelis tokio pobūdžio kūrinys apie XIX a. pab. – XX a. pr. Panevėžį.

Fondas gautas 1950 m. iš buv. Kauno valstybinio universiteto bibliotekos, kuriai sudarytojas dokumentus padovanojo 1937 m.

F113. 33 vienetai, 1827–1858 m. rankraščiai. Lenkų ir lotynų kalbomis. Aprašas – kortelinis katalogas.

Fondo sudarytojas – Juozapas Koženiovskis (Józef Korzeniowski, 1797–1863), lenkų dramaturgas ir komedijų autorius, poeto Zigmunto Krasinskio mokytojas, bibliotekininkas, nuo 1837 m. – Charkovo gimnazijos direktorius, 1831–1836 m. – Kijevo universiteto lotynų kalbos katedros adjunktas ir lenkų literatūros istorijos dėstytojas, Vilniuje išleistų knygų autorius.

Fondas gautas 1940 m. iš Valstybinės Vrublevskių bibliotekos (dab. Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka).

F114. 74 vienetai, 1839–1860 m. rankraščiai, dokumentai. Lenkų, lotynų, graikų kalbomis. Aprašas – kortelinis katalogas.

Fondo sudarytojas – Juozapas Ignotas Kraševskis (Józef Ignacy Kraszewski, 1812–1887), lenkų rašytojas, rašęs istorine tematika, vertęs lietuvių liaudies dainas į lenkų kalbą, keturių tomų monografijos „Wilno“ autorius; žurnalo „Athenaeum“ redaktorius, kritikas, publicistas.

Fondas gautas 1940 m. iš Valstybinės Vrublevskių bibliotekos (dab. Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka).

F242. 566 vienetai, 1889–1935 m. rankraščiai, atvirukai, antspaudai, nuotraukos. Aprašas – kortelinis katalogas.

Fondo sudarytojas – kunigas Petras Kraujalis (1882–1933), Vilniaus lietuvių švietimo draugijos „Rytas“ pirmininkas.

Fondas gautas 1962 m. iš Lietuvos SSR MA Lietuvių kalbos ir literatūros instituto (dab. Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas).

F115. 570 vienetų, 1656–1939 m. dokumentai, rankraščiai. Lenkų, rusų, prancūzų, vokiečių kalbomis. Aprašas – kortelinis katalogas.

Fondo sudarytojas – Manfredas Kridlis (Manfred Kridl, 1882–1957), filologijos mokslų daktaras (1921), lenkų literatūros istorikas, Varšuvos, Vilniaus ir Kolumbijos universitetų profesorius.

Fondas gautas 1940 m. iš Valstybinės Vrublevskių bibliotekos (dab. Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka).

F188. 220 vienetų, 1930 m. rankraščiai. Lietuvių, rusų, lenkų kalbomis. Aprašas – kortelinis katalogas.

Fondo sudarytojas – Jonas Kriščiūnas (1888–1973), agronomas, Lietuvos SSR MA akademikas, profesorius.

Rankraščiai gauti 1950 m. iš buv. Kauno valstybinio universiteto bibliotekos.

F418. Fondas netvarkytas.

Fondo sudarytojas – Juozas Algimantas Krištopaitis (1931–2018), Lietuvos mokslo istorikas ir filosofas, chemikas, eseistas, habilituotas humanitarinių mokslų daktaras.

Fondas gautas  iš fondo sudarytojo 2015 m.

F210. 226 vienetai, 1811–1944 m. rankraščiai, mašinraščiai, spaudiniai. Lietuvių, rusų, prancūzų, anglų, vokiečių, olandų kalbomis. Aprašas – kortelinis katalogas.

Fondo sudarytojas – Domas Krivickas (1905–1999), teisininkas, Kauno ir Vilniaus universitetų profesorius.

Fondas 1950 m. gautas iš buv. Kauno valstybinio universiteto bibliotekos.

F413. Fondas netvarkytas. XX–XXI a. dokumentai.

Fondo sudarytoja – Birutė Kuckaitė (g. 1939 05 06), tautodailininkė, tapytoja.

Fondas gautas iš sudarytojos 2014 m.

F429. Fondas netvarkytas.

Fondo sudarytojai: Vaidutis Kučinskas (g. 1947), Lietuvos genetikas, profesorius akademikas habilituotas biomedicinos mokslų daktaras (1987); Zita Aušrelė Šarkinaitė-Kučinskienė (g. 1948), gydytoja, profesorė habilituota biomedicinos mokslų daktarė (1988), Lietuvos mokslų akademijos tikroji narė, Lietuvos mokslo premijos laureatė (2011). Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Fiziologijos, biochemijos, mikrobiologijos ir laboratorinės medicinos katedros vedėja, Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų Laboratorinės medicinos centro vadovė.

Fondas gautas iš fondo sudarytojų 2018 m.

F376. Nebaigtas tvarkyti, 1101 l. s. vienetas. 1929–1986 m. dokumentai. Aprašas – laikinas sąrašas.

Fondo sudarytojas – Pranas Kulikauskas (1913–2004), archeologas, humanitarinių mokslų daktaras (1949), Vilniaus ir Kauno universitetų dėstytojas, docentas (1964).

Dokumentai gauti iš fondo sudarytojo žmonos dr. Reginos Kulikauskienės 2005 m.

F377. Nebaigtas tvarkyti, 3168 l. s. vienetai. 1942–2003 m. dokumentai. Aprašas – laikinas sąrašas.

Fondo sudarytoja – Regina Volkaitė-Kulikauskienė (1916–2007), archeologė, habilituota humanitarinių mokslų daktarė (1968), Lietuvos mokslų akademijos narė korespondentė, Kauno ir Vilniaus universitetų dėstytoja.

Dokumentus padovanojo fondo sudarytoja 2005 m.

F427. Fondas netvarkytas. 1940–2017 m dokumentai.

Fondo sudarytoja – Marytė Kuodytė (g. 1942), chemijos mokslų daktarė.

Dokumentai gauti iš fondo sudarytojos 2017 m.

F319. 101 vienetas, 1921–1970 m. rankraščiai, mašinraščiai, spaudiniai. Lietuvių, rusų, lenkų kalbomis. Fondo aprašas yra elektroniniame Rankraščių kataloge.

Fondo sudarytojas – Zigmas Kuzmickis (1898–1976), filologas, pedagogas, filologijos mokslų kandidatas (1966), vadovėlių autorius.

Fondas gautas 1990 m. iš Teresės Kuzmickienės.

F372. Nebaigtas tvarkyti, 25 l. s. vienetai. 1980–1990 m. dokumentai. Aprašas – laikinas sąrašas.

Dokumentai gauti tarpininkaujant Lietuvos MA prezidiumui ir Lietuvos MA bibliotekos direktoriaus pavaduotojui Povilui Saudargui 2004 m.