A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

Z

F272. 90 vienetų, 1948–1965 m. rankraščiai, mašinraščiai, spaudiniai, nuotraukos, dokumentai. Lietuvų, rusų kalbomis. Aprašas – kortelinis katalogas.

Fondo sudarytojas – Robertas Vadys-Vadiškius (g. 1922), 1949 m. dirbęs Meno reikalų valdyboje prie Lietuvos SSR Ministrų Tarybos, vėliau – Valstybinėje pedagoginės literatūros leidykloje redaktoriumi, žurnalo „Meno saviveikla“ redaktorius.

Fondas gautas 1970 m. iš Eleonoros Vaidišienės.

F152. 56 vienetai, 1941–1958 m. rankraščiai, autografai. Aprašas – kortelinis katalogas.

Fondo sudarytojas – Petras Vaičiūnas (1890–1959), poetas, dramaturgas, vertėjas, 1941–1945 m. Lietuvos SSR Mokslų akademijos Centrinės bibliotekos (dab. Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka) direktorius.

Fondas gautas 1945–1958 m. iš sudarytojo Vilniuje.

F173. 96 vienetai, 1889–1930 m. dokumentai. Lietuvių, lenkų, rusų kalbomis. Aprašas – kortelinis katalogas.

Fondo sudarytojai – Vailokaičiai: Jonas (1886–1944), finansininkas ir pramoninkas; Juozas (1880–1953), ekonomistas; Pranas (1892–1921), teisininkas, finansininkas; Viktoras (1887–1956), pedagogas.

Fondą bibliotekai perdavė 1952 m. Lietuvos SSR MA Lietuvių kalbos ir literatūros institutas (dab. Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas).

F274. 179 vienetai, 1912–1968 m. mašinraščiai, nuotraukos, rankraščiai, spaudiniai. Lietuvių, rusų, lotynų, anglų, vokiečių, estų, latvių kalbomis. Aprašas – kortelinis katalogas.

Fondo sudarytojas – Antanas Vaitkevičius (1905–1968), ornitologas, biologijos mokslų kandidatas.

Fondas gautas 1972 m. iš Antano Vaitkevičiaus našlės per Lietuvos SSR MA Zoologijos ir parazitologijos instituto mokslinį sekretorių Danielių Šemetulskį.

F367. Nebaigtas tvarkyti, 481 l. s. vienetas. XX a. II p. rankraščiai. Aprašas – laikinas sąrašas.

Fondo sudarytojas – Bronius Vaitkevičius (1926–2002), istorikas, MA narys korespondentas, Istorijos instituto direktorius.

Dokumentai gauti iš Vandos Vaitkevičienės 2002 m.

F260. 898 vienetai, 1508–1942 m. rankraščiai, mašinraščiai. Lietuvių, lenkų, rusėnų, vokiečių kalbomis. Aprašas – kortelinis katalogas.

Fondo sudarytojas – Vacys Valadka, pedagogas, senų rankraščių ir dokumentų kolekcininkas.

Fondas gautas 1965 m., kai jį iš Kėdainių parvežė istorikas Vytautas Merkys.

F234. 149 vienetai, 1837-1954 m. rankraščiai, mašinraščiai, spaudiniai, nuotraukos. Lietuvių, lenkų, rusų, prancūzų kalbomis. Aprašas – kortelinis katalogas.

Fondas gautas 1963 m. iš Aleksandros Valeišienės, Vilniaus visuomenininkės, lietuvių katalikiško klubo „Romuva“ pirmininkės.

F153. 7 vienetai, 1940–1954 m. rankraščiai, mašinraščiai. Lietuvių, rusų kalbomis. Aprašas – kortelinis katalogas.

Fondo sudarytoja – Valerija Valsiūnienė (1907–1956), poetė ir rašytoja, 1945–1947 m. Rašytojų sąjungos klubo vedėja, 1948–1954 m. Lietuvos rašytojų sąjungos poezijos konsultantė.

Fondas gautas 1957 m. iš poeto Eugenijaus Matuzevičiaus ir Vlado Abramavičiaus.

F338. 12 vienetų, 1989–1994 m. mašinraščiai, brėžiniai, spaudiniai. Lietuvių kalba. Aprašas – kortelinis katalogas.

Fondo sudarytojas – Vytautas Valunta (1930–1998), kultūros istorikas, lituanistas.

Fondas gautas 1993 m. iš Vytauto Valuntos per Lietuvos istorijos insituto direktorių Antaną Tylą.

F346. Nebaigtas tvarkyti, 152 l. s. vienetai. Aprašas – laikinas sąrašas.

Fondo sudarytojas – Vladas (Vladislovas Eimutis) Vanagas, (1930–1990), fizikas.

Fondas gautas 1995 m.

F205. 262 vienetai, 13371944 m. rankraščiai, mašinraščiai, spaudiniai, nuotraukos (ir jų mikrofilmai). Lietuvių, lotynų, vokiečių, rusų, lenkų ir prancūzų kalbomis. Aprašas – kortelinis katalogas.

Fondo sudarytojas – Antanas Vasiliauskas (1902–1974), istorijos mokslų daktaras, nuo 1937 m. Kauno Vytauto Didžiojo, vėliau – Vilniaus universitetuose dėstė pagalbines istorijos mokslo disciplinas: paleografiją, diplomatiką, chronologiją, sfragistiką, heraldiką ir istorijos metodologiją.

Fondas gautas iš buv. Kauno valstybinio universiteto 1951 m. (dalis šio fondo yra Vilniaus universitete).

F378. Nebaigtas tvarkyti, 682 l. s. vienetai. 1924–1987 m. dokumentai. Aprašas – laikinas sąrašas.

Fondo sudarytojas yra Petras Vasinauskas (1906–1995), agronomas, profesorius, Lietuvos žemės ūkio akademijos prorektorius, agronomijos mokslo organizatorius, Lietuvos MA narys korespondentas.

Dokumentai gauti iš sūnaus A. Vasinausko 2005 m.

 

F394. Fondas netvarkytas.

Fondo sudarytojas – Algirdas Antanas Vaškelis (1937–2009), fizikas, chemikas, chemijos mokslų daktaras (1983 m.), Lietuvos MA Chemijos instituto profesorius.

Fondas gautas 2010 m. iš Lietuvos mokslų akademijos Chemijos instituto.

F357. Nebaigtas tvarkyti, 241 l. s. vienetas. Aprašas – laikinas sąrašas.

Fondo sudarytojas – Rimantas Vėbra (1931–1999), istorikas.

Fondas gautas 1999 m.

F361. Nebaigtas tvarkyti, 158 l. s. vienetai. Aprašas – laikinas sąrašas.

Fondo sudarytojas – Juozas Vilčinskas (1909–1992), inžinierius, visuomenininkas, lietuvių išeivijos Didžiojoje Britanijoje veikėjas, išeivijos socialdemokratų partijos atstovas.

Archyvą giminaičiai atsiuntė per ambasadorių Justą Vincą Paleckį 2001 m.

F240. 45 vienetai, 1886–1937 m. rankraščiai, autografai, nuotraukos, dokumentai, atvirukai. Lietuvių, lenkų kalbomis. Aprašas – kortelinis katalogas.

Fondo sudarytoja – Emilija Vileišienė (1861–1935), Vilniaus lietuvių visuomenės veikėja.

Fondas gautas 1962 m. iš Lietuvos SSR MA Lietuvių kalbos ir literatūros instituto (dab. Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas).

F241. 71 vienetas, 18701937 m. rankraščiai, mašinraščiai, spaudiniai, žemėlapiai. Lietuvių, lenkų, rusų, anglų, prancūzų, vokiečių kalbomis. Aprašas – kortelinis katalogas.

Fondo sudarytojas – Antanas Vileišis (1856–1919), gydytojas, visuomenės veikėjas, populiarių medicinos ir kitokių knygelių autorius.

1932 m. Antano Vileišio žmona Emilija vyro archyvą padovanojo Lietuvių mokslo draugijai. Vėliau archyvas buvo saugomas Lietuvos SSR MA Lietuvių kalbos ir literatūros institute, kuris 1962 m. jį perdavė Lietuvos SSR Mokslų akademijos Centrinės bibliotekos Rankraščių skyriui

F239. 411 vienetų, 18941940 m. rankraščiai, mašinraščiai, spaudiniai, fotografijos, planai. Lietuvių, lenkų, lotynų, prancūzų, italų, vokiečių kalbomis. Aprašas – kortelinis katalogas.

Fondo sudarytojas – Antanas Viskantas (1877–1940), kunigas, prelatas, filosofijos mokslų daktaras, visuomenės veikėjas, vienas iš Lietuvių mokslo draugijos organizatorių ir steigėjų, jos pirmininkas. Jis subūrė tarnaites į Šv. Zitos draugiją, vėliau įkūrė Šv. Kazimiero draugiją. Dirbo Vilniaus kurijoje, ėjo notaro pareigas.

Fondas gautas 1963 m. iš Lietuvos SSR MA Lietuvių kalbos ir literatūros instituto (dab. Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas).

F383. Nebaigtas tvarkyti, 109 l. s. vienetai. 1943–2006 m. dokumentai. Aprašas – laikinas sąrašas.

Fondo sudarytojas – Stanislovas Pranciškus Vitkevičius (1926–2013), teisininkas, profesorius, socialinių mokslų habilituotas daktaras, politikos bei visuomenės veikėjas.

Fondą padovanojo fondo sudarytojas 2008 m.

F296. Nebaigtas tvarkyti, 317 l. s. vienetų. Aprašas – laikinas sąrašas.

Fondo sudarytoja yra Angelė Vyšniauskaitė (1919–2006), etnografė, Lietuvių katalikų mokslo akademijos akademikė (nuo 2000 m.), Lietuvos istorijos instituto Etnologijos skyriaus vyriausioji mokslo darbuotoja, Vytauto Didžiojo universiteto Etnologijos ir folkloristikos katedros profesorė.

Fondas gautas 1979 m.

F172. 990 vienetų, 1799, 1891–1944 m. rankraščiai, mašinraščiai, juodraščiai, nuorašai, nuotraukos, autografai, parašai, antspaudai. Lietuvių, rusų, vokiečių kalbomis. Aprašas – kortelinis katalogas.

Fondo sudarytojas – Augustinas Voldemaras (1883–1942), pirmasis Lietuvos ministras pirmininkas, istorikas.

Fondas gautas 1947 m. iš buvusių Lietuvos banko rūmų Kaune.

F154. 200 vienetų, 1883–1939 m. rankraščiai,, dokumentai, iškarpos. Lietuvių, latvių, rusų, vokiečių kalbomis. Aprašas – kortelinis katalogas.

Fondo sudarytojas – Eduardas Volteris (1856–1941), lituanistas ir tekstologas, Sankt Peterburgo universiteto privatdocentas, Kauno Vytauto Didžiojo universiteto profesorius, 1919 m. paskirtas Vilniaus viešosios bibliotekos direktoriumi, tautosakininkas, etnografas, literatūros istorikas.

Fondas gautas 1950 m. iš buv. Kauno valstybinio universiteto bibliotekos.

 F397. Nebaigtas tvarkyti, 321 l. s. vienetas. 1979–2007 m. dokumentai. Aprašas – laikinas sąrašas.

Fondo sudarytoja – Ona Brazauskaitė-Voverienė (g. 1938), profesorė, habilituota socialinių mokslų daktarė, Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Informacijos sistemų katedros profesorė (1995–2000 m.).

Fondas gautas iš sudarytojos 2011 m.

F155. 494 vienetai, 1890–1924 m. dokumentai – originalai ir nuorašai; rankraščiai, spaudinių iškarpos. Lietuvių, rusų, lenkų kalbomis. Aprašas – kortelinis katalogas.

Fondo sudarytojas – Tadas Vrublevskis (1858–1925), advokatas, Eustachijaus ir Emilijos Vrublevskių bibliotekos Vilniuje steigėjas, 1918–1920 m. Lietuvos vyriausybės teisės konsultantas, visuomenės veikėjas.

Fondas gautas 1940 m. iš Valstybinės Vrublevskių  bibliotekos (dab. Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka).