A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

Z

F379. Nebaigtas tvarkyti, 128 l. s. vienetai. XIX a. vid. – 2006 m. dokumentai. Aprašas – laikinas sąrašas.

Fondo sudarytojas – Mečislovas Sakalauskas (g. 1928), architektūros ir tautodailės fotografas, Paminklų projektavimo ir restauravimo instituto darbuotojas.

Dokumentus dovanojo fondo sudarytojas 2006 m.

F333. 76 vienetai. 1910–1976 m. mašinraščiai, rankraščiai, nuotraukos, spaudiniai, autografai. Anglų, lietuvių, vokiečių kalbomis. Fondo aprašas yra elektroniniame Rankraščių kataloge.

Fondo sudarytojas yra Antanas Salys (1902–1972), kalbininkas, lyginamosios indoeuropiečių kalbotyros, baltistikos, lituanistikos specialistas.

Fondas gautas 1992 m. iš Sofijos Salienės.

F139. 5590 vienetų, 1604–1831 m. rankraščiai. Lenkų, rusų, italų, prancūzų, švedų, vokiečių kalbomis. Aprašas – kortelinis katalogas.

Fondo sudarytojai – Sapiegos: Aleksandras Povilas (1672–1734), LDK valstybės ir karinis veikėjas, Lietuvos didysis taurininkas (1692), Lietuvos dvaro maršalka (1692–1699) ir Lietuvos didysis maršalka (1699–1703, 1705–1708, 1713–1734), valdė Drują, Ikaznę, Sapieginę, Dubrovną ir kitas valdas; Mykolas Antanas (1711–1760), 1743 m. Lietuvos tribunolo maršalka, 1739–1746 m. Lietuvos Didysis medžioklis, 1746–1752 m. Palenkės vaivada, 1752–1760 m. Lietuvos pakancleris ir 1757 m. Mstislavlio seniūnas; Kazimieras Povilas Jonas (apie 1642–1720), 1707–1708 m. LDK didysis etmonas, 1682–1703 ir 1707–1720 m. Vilniaus vaivada; Kazimieras (1754–1800), artilerijos generolas, Derečino dvaro Baltarusijoje, Skuodo dvaro ir kitų žemės valdų savininkas; Leonas (1557–1633), LDK politikos ir karo veikėjas, Lietuvos didysis sekretorius (1580 m.), Lietuvos pakancleris (1585–1589 m.), Lietuvos didysis kancleris (1589–1623 m.), Vilniaus vaivada (nuo 1623 m.), LDK didysis etmonas (nuo 1625 m.), prisidėjo 1581 m. įkuriant LDK vyriausiąjį tribunolą, vadovavo III Lietuvos Statuto (1588 m.) rengimui; Povilas Jonas (apie 1609–1665), LDK didysis etmonas (1656–1665), Vilniaus vaivada (1656–1665).

Fondas gautas 1946 m. iš buv. SSRS valstybinės V. I. Lenino bibliotekos (dab. Rusijos valstybinė biblioteka) Maskvoje kartu su kitais fondais, kurie 1915 m. caro valdžios iš Vilniaus buvo evakuoti į Rusiją.

F311. Nebaigtas tvarkyti,  36 l. s. vienetai. Aprašas – laikinas sąrašas.

Fondo sudarytojas – Juozas Savickas (1919–2015), agrochemikas, biomedicinos mokslų daktaras, žemės ūkio mokslų kandidatas (1956).

Fondas gautas 1986 m.

F313. 126 vienetai, 1937–1986 m. rankraščiai. Lietuvių, rusų, lenkų, vokiečių kalbomis. Aprašas – kortelinis katalogas.

Fondo sudarytojas – Pranas Semokas (1909–1986), agronomas, inžinierius.

Fondą perdavė Prano Semoko žmona 1986 m.

F349. 1565 vienetai. Fondo aprašas  yra elektroniniame Rankraščių kataloge.

Fondo sudarytojas – Vytautas Sirijos Gira (1911–1997), poetas, prozininkas, vertėjas, poeto Liudo Giros sūnus.

Fondas išskirtas iš Depozitų kolekcijos.

F286. 67 vienetai, 1947–1975 m. rankraščiai, fotografijos. Lietuvių kalba, rytų aukštaičių tarme. Aprašas – kortelinis katalogas.

Fondo sudarytojas – Antanas Slapcinskas (g. 1895). 1929 m. jis, turėdamas nedidelį žemės sklypelį, pasistatė trobas Saudongalės kaime, Saločių valsčiuje, ūkininkavo. Nuo 1920 m. ėmė domėtis liaudies medicina, duodavo medicinos patarimų valstiečiams, gydė juos žolėmis, bandė eiliuoti, rašyti vaizdelius, atsiminimus, straipsnelius. Jo rankraštinį palikimą sudaro rytų aukštaičių tarme parašyti tekstai, kurie gali būti įdomūs kalbininkams kaip gyvosios kalbos paminklas.

Fondas gautas iš fondo sudarytojo Antano Slapcinsko 1976 m.

F140. Fondas netvarkytas. 1924–1980 m. rankraščiai, dokumentai. Lietuvių, rusų, anglų, vokiečių kalbomis.

Kolekcijos sudarytojas – Paulius Slavėnas (1901–1991), astronomas, matematikas, Lietuvos SSR MA akademikas, Tarptautinės mokslų istorijos akademijos narys korespondentas, fizikas, matematikos mokslų daktaras, Kauno ir Vilniaus universitetų profesorius.

Fondas gautas 1949–1958 m. iš sudarytojo Vilniuje.

F356. Nebaigtas tvarkyti, 31 l. s. vienetas. Aprašas – laikinas sąrašas.

Fondo sudarytojas – Feliksas Sliesoriūnas (1931–2017), istorikas, pedagogas.

Fondas gautas 1999 m.

F393. Fondas netvarkytas.

Fondo sudarytojas – Antanas Stancevičius (1920–2007), agronomas botanikas, biomedicinos mokslų daktaras, Lietuvos žemės ūkio universiteto Žemdirbystės katedros profesorius, Lietuvos mokslo tarybos narys.

Fondas gautas iš prof. Algirdo Motuzo 2010 m.

F141. 353 vienetai, 1898–1962 m. rankraščiai, dokumentai. Lietuvių kalba. Aprašas – kortelinis katalogas.

Fondo sudarytojas – Kostas Stiklius (1880–1962), „Vilniaus žinių“ laikraščio spaustuvės darbuotojas, eilėraščių ir apsakymų, satyrinių kūrinių autorius, bendradarbiavo „Rygos naujienose“ ir kt. lietuvių spaudoje, knygnešys.

Fondas gautas 1950 m. iš buv. Kauno valstybinio universiteto bibliotekos.

F142. 113 vienetų, 1914–1934 m. rankraščiai, mašinraščiai ir spaudiniai. Lietuvių ir rusų kalbomis. Aprašas – kortelinis katalogas.

Fondo sudarytojas – Romas Striupas (1886–1934), rašytojas, 1918 m. medicinos felčeris Oriole (vak. Rusija), vėliau – Kaune.

Fondas gautas 1950 m. iš buv. Kauno valstybinio universiteto bibliotekos.

F307. Nebaigtas tvarkyti,  251 l. s. vienetas. Aprašas – laikinas sąrašas.

Fondo sudarytojas – Mindaugas Strukčinskas (1925–2013), agronomas, botanikas, fitopatologas, biomedicinos mokslų habilituotas daktaras, biologijos mokslų daktaras (1974). Lietuvos mokslų akademijos narys korespondentas (1985; nuo 2011 – narys emeritas).

Fondas gautas 1984 m.

F382. Nebaigtas tvarkyti, 328 l. s. vienetai. 1938–2006 m. dokumentai. Aprašas – laikinas sąrašas.

Fondo sudarytojas – Jonas Antanas Stundžia (g. 1954), JAV Lorenso miesto lietuvių bendruomenės veikėjas.

Dokumentus dovanojo fondo sudarytojas 2007 m.

F386. Nebaigtas tvarkyti, 30 l. s. vienetų. 1961–1989 m. dokumentai. Aprašas – laikinas sąrašas.

Fondo sudarytojas – Povilas Suveizdis (1931–2014), geologas, habilituotas mokslų daktaras, profesorius, Lietuvos MA Geologijos ir geografijos instituto direktoriaus pavaduotojas.

Fondas gautas iš sudarytojo ir Lietuvos MA bibliotekos skyriaus vedėjos institute Sigitos Dagienės 2009 m.

F168. 84 vienetai, 1905–1937 rankraščiai. Lenkų, lietuvių, prancūzų, vokiečių kalbomis. Aprašas – kortelinis katalogas.

Fondo sudarytojas – Marijonas Sviechovkis (1876–1936), Lenkijos politikos veikėjas, rankraščių ir dokumentų kolekcininkas.

Fondas gautas iš 1940 m. iš Valstybinės Vrublevskių bibliotekos (dab. Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka).