A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

Z

F156. 77 vienetai, 1822–1935 m. rankraščiai, dokumentai. Lenkų, rusų, prancūzų kalbomis. Aprašas – kortelinis katalogas.

Fondo sudarytoja – Teresė Zakševskaitė (Teresa Zakrzewska, 1852–1939), prancūzų literatūros mokytoja Sankt Peterburge ir Vilniuje. 1902–1915 m. dirbo Tado Vrublevskio bibliotekoje, 1919 m. įsteigė Vilniaus miesto viešąją biblioteką, kuriai vadovavo.

Fondas gautas 1940 m. iš Valstybinės Vrublevskių bibliotekos (dab. Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka).

F157. 139 vienetai, 1912–1940 m. rankraščiai, dokumentai. Lenkų, rusų, rumunų, čekų, anglų, vokiečių kalbomis. Fondo aprašai yra elektroniname Rankraščių kataloge.

Fondo sudarytojas – Bagdonas Zavadskis (Bohdan Zawadzki, 1902–1966), 1935–1936 m. vadovavęs Vilniaus Stepono Batoro universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto Psichologijos institutui, psichologijos profesorius Čikagos, Kolumbijos universitetuose.

Fondas gautas 1946 m. iš Vilniaus mokslo bičiulių draugijos patalpų.

F158. 482 vienetai, 1805–1940 m. dokumentai, rankraščiai. Lenkų, rusų kalbomis. Aprašas – kortelinis katalogas.

Fondo sudarytojai: Juozapas Zavadskis (Józef Zawadzki, 1781–1838), Vilniaus universiteto spaustuvininkas 1803–1807 m., knygyno ir leidyklos steigėjas; Adomas Zavadskis (1814–1875), Juozapo Zavadskio sūnus, jo darbo tęsėjas, Lauryno Ivinskio parengtų kalendorių ir kitų lietuviškų knygų leidėjas; Feliksas Zavadskis, spaustuvininkas; Vladislavas Zavadskis, ekonomistas; Halina Zavadska, Vilniaus poetė.

Fondas gautas 1940 m. iš Valstybinės Vrublevskių bibliotekos (dab. Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka).

F 448 – Zavkevičių giminės fondas. (1897–2021 m.)

Dokumentai atspindi B. Conaty tėvų, lietuvių emigravusių į JAV Stefanijos Kongielytės-Zavkevičienės ir Vaclovo Zavkevičiaus gyvenimą Lietuvoje ir JAV: yra visų keturių jos senelių genealoginiai įrašai, gauti iš istoriko Laimono Gryvos atliktų tyrimų. B. Zavkevič mama Stefanija Kongielytė-Zavkevičienė studijavo farmaciją ir 1939 m. gruodį jai suteiktas diplomas Vytauto Didžiojo universitete, Kaune. Mama po II pasaulinio karo dirbo vaistininke Kaune, Jurbarke, Amerikos pabėgėlių stovyklose Vokietijoje. Tėvas -Vaclovas Zavkevičius, 1934-1944 m. Kaune veikęs verslininkas. Kadaise jam priklausė dvaras Antopolyje Kėdainių rajone, vėliau – dirbamos žemės prie Jurbarko. Į Kauną persikėlė pradėti statybos rangovo karjeros. Šie dokumentai  atskleidžia išeivijos istoriją. 2022 m. lapkričio 7 d. Bibliotekai buvo įteiktas Zavkečių šeimos dokumentų rinkinys, perdavė JAV gyvenanti Barbara Zavkevič Conaty, lydima šeimos narių. Šį Rankraščių skyriaus fondą sudaro  85 dokumentų  bylos, tarp jų net 448 fotografijos.

F273. 4128 vienetai, XVI a. pr. – XX a. pr. rankraščiai, spaudiniai. Lotynų, italų, rusėnų, lietuvių, rusų, lenkų, prancūzų, vokiečių kalbomis. Aprašas – kortelinis katalogas.

Fondo sudarytojas – Albertas Liudvikas Zoštautas (apie 1850–1918), Vilniaus kolekcininkas.

Fondas gautas 1956 m. Lietuvos SSR Mokslų akademijos Centrinei bibliotekai perduodant Vilniaus katedros archyvą su Vilniaus kapitulos fondu.