A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

Z

F236. 1203 vienetai, 1891–1969 m. rankraščiai, mašinraščiai, spaudiniai, nuotraukos. Lietuvių, rusų, lenkų, baltarusių, ukrainiečių, vokiečių, anglų kalbomis. Aprašas – kortelinis katalogas.

Fondo sudarytojas – Konstantinas Galkauskas (1875–1963), kompozitorius, muzikos pedagogas: 1918–1922 m. vadovavo Vilniaus muzikos mokyklai, 1922–1940 m. mokė muzikos įvairiose Vilniaus mokyklose, buvo choro vadovu Vytauto Didžiojo gimnazijoje, dirbo Švenčionių lietuvių gimnazijoje, nuo 1945 m. – Vilniaus konservatorijos dėstytojas, nuo 1947 m. – profesorius.

Fondas gautas iš Konstantino Galkausko dukters Tamaros Galkauskaitės 1964 m.

F409. Fondas netvarkytas.

Fondo sudarytoja – Leonora Živilė Gelumbauskaitė (g. 1946), geomorfologė, gamtos mokslų daktarė (fiziniai mokslai, 1994).

Fondas gautas 2013 m.

F390. Nebaigtas tvarkyti, 620 l. s. vienetų. XIX–XX a. dokumentai. Aprašas – laikinas sąrašas.

Fondo sudarytojas – Mykolas Giedraitis (1929–2017), aeronautikos inžinierius, istorikas.

Fondas gautas iš fondo sudarytojo 2009 m.

F351. Nebaigtas tvarkyti, 179 l. s. vienetai. Aprašas – laikinas sąrašas.

Fondo sudarytojas – Jurgis Gimbutas (1918–2001), architektas, spaudos ir visuomenės veikėjas, inžinerijos mokslų daktaras.

Fondas gautas 2009 m.

F339. Nebaigtas tvarkyti, 119 l. s. vienetų. Aprašas – laikinas sąrašas.

Fondo sudarytoja – Marija Birutė Gimbutienė (Alseikaitė) (1921–1994), lietuvių kilmės JAV archeologė ir antropologė, filosofijos mokslų daktarė (1946), archeomitologijos pradininkė, tyrusi Europos neolito ir bronzos amžiaus kultūras bei suformulavusi Kurganų hipotezę.

Fondas gautas 1994 m.

F365. Nebaigtas tvarkyti, 120 l. s. vienetų. XX a. II pusės dokumentai. Aprašas – laikinas sąrašas.

Fondo sudarytojas – Leonas Gineitis (1920–2004), literatūrologas, filologijos mokslų daktaras, rašytojas, vienas iš Lietuvos literatūros istorijos autorių.

Fondas gautas iš fondo sudarytojo. 2002 m.

F96. 302 vienetai, 1904–1936 m. rankraščiai, dokumentai – originalai ir nuorašai, spaudinių iškarpos. Lietuvių, latvių, rusų, lenkų kalbomis. Aprašas – kortelinis katalogas.

Fondo sudarytojas – Liudas Gira (1884–1946), poetas, akademikas, redaktorius, vertėjas.

Fondas gautas 1950 m. iš buv. Kauno valstybinio universiteto bibliotekos.

F221. 193 vienetai, 1858–1963 m. rankraščiai, autografai, mašinraščiai, nuotraukos, spaudiniai, kanceliariniai blankai, vandenženkliai, vokai. Lietuvių, rusų, lenkų, vokiečių, anglų kalbomis. Aprašas – kortelinis katalogas.

Fondo sudarytojas – Juozas Girdvainis (1906–1972), nepriklausomos Lietuvos kariuomenės puskarininkis, bibliofilas.

Fondas gautas 1946–1952 m. iš Lietuvos SSR MA Reikalų valdybos. Papildymai – 1999 m. iš Onos Girdvainienės-Visockaitės bei dukters Inos Stačiokienės.

F 449 – Girininkienės Vidos fondas.

Girininkienė Vida (Jukniūtė, tikra pavardė – Juknevičiūte, g. 1946 06 07 Pulpasių k. Joniškio r.) – Lietuvos istorikė, publicistė, gidė, vertėja. 1964 baigė Naujosios Akmenės vid. m-lą, 1972 – Vilniaus u–to Istorijos f–tą. Nuo 1970 Ateizmo muziejaus Antikos skyriaus vedėja, nuo 1975 – Lietuvos valstybės istorijos archyvo mokslinė bendradarbė, skyriaus vedėja, nuo 1991 – Kultūros ir meno i-to mokslinė bendradarbė, nuo 2001 – „Versmės“ leidyklos vyr. redaktorė, Vilniaus pedagoginio u-to XIX a. Lietuvos istorijos dėstytoja, nuo 2011 – Marijos ir Jurgio Šlapelių namo-muziejaus muziejininkė. Vilniaus bibliofilų klubo „Mažvydas“, asociacijos „Lituanistų sąjūdis“, Lietuvos žurnalistų sąjungos narė, Vilniaus istorinių kapinių d-jos „Rasos“ pirmininkė. 1992–2004 Lietuvos kraštotyros draugijos metraščio „Mūsų kraštas“ redakcinės komisijos narė. Parengė XIX–XX a. pr. „Trumpą aiškinamąjį rusų–lietuvių kalbų raštvedybos terminų žodyną“ (su A. Tumarinson, 1988), „Lietuvos centrinio valstybinio istorijos archyvo fondų žinyno“ I t. (autorių kolektyvas, 1990), straipsnių ir dokumentų rinkinį „1863–1864 metai Lietuvoje“ (su N. Češkevičiūte, 1991). Lokalinių monografijų „Kelmės kraštas“ (1990), „Veliuona“ (2001), „Seredžius“ (2003), „Papilė“ (3 dalys; 2004, 2008), „Gelvonai“ (2009), „Salako kraštas“ (2013), „Sintautai“ (2 dalys; 2013) vyr. redaktorė, viena iš sudarytojų ir autorių. Su A. Paulausku parašė pirmąsias knygas apie senąsias Vilniaus kapines: „Rasos“ (1988), „Bernardinų kapinės“ (1994). Išleido monografiją „Vilniaus kapinės“ (2004). Knygų „Vilniaus Bernardinų kapinės. 1810 – 2010“ (lietuvių ir lenkų kalbomis, 2010, 2011) sudarytoja ir straipsnių autorė. Su K. Tolkačevskiu parengė pirmuosius informacinius žinynus lietuvių ir lenkų kalbomis apie Vilniaus Bernardinų (2010) ir Rasų (2016) kapines. Spaudai parengė ir redagavo R. Vaitkienės knygą „Elegija senai mano gatvei“ (2015), leidinį „Jonas Mačiulis. Laiškai Eugenijai. 1944–1956“ (2015). Išleido kalendorių-knygą „Simonui Daukantui 225“ (2017), knygai 2018 m. paskirta L. Ivinskio premija. Simono Daukanto atminimo metų iniciatorė (2017). Nuo 2013 bendradarbiauja Šakių r. laikraštyje „Valsčius“ (vėliau – „Laikraštis „Valsčius“), žurnale „Literatūra ir menas“. 2018 už visuomeninę veiklą apdovanota Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino medaliu. Dokumentų dar negauta.

F371. Nebaigtas tvarkyti, 70 l. s. vienetų. XIX a. – 2002 m. dokumentai. Aprašas – laikinas sąrašas.

Fondo sudarytojas – Algirdas Antanas Gliožaitis (g. 1938), inžinierius geodezininkas, istorikas.

Dokumentai gauti iš fondo sudarytojo 2004 m.

F395. Fondas netvarkytas. 1968–2010 m. dokumentai.

Fondo sudarytojas – Stasys Algimantas Goberis (1929–2010), technologijos mokslų daktaras, Vilniaus Gedimino technikos universiteto Termoizoliacijos instituto Kaitrai atsparių betonų laboratorijos vedėjas, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių bendrijos narys.

Fondas gautas iš dukros Birutės Rūtos Goberytės-Vitkauskienės 2010 m.

F97. 6 vienetai, 1820–1822 m. rankraščiai. Lotynų ir lenkų kalbomis. Aprašas – kortelinis katalogas.

Fondo sudarytojas – Juzefas Goluchovskis (Gołuchowski Józef, 1797–1858), lenkų matematikas ir filosofas, 1823–1824 m. Vilniaus universiteto Filosofijos katedros dėstytojas.

Fondas gautas 1940 m. iš Valstybinės Vrublevskių bibliotekos (dab. Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka).

F358. Nebaigtas tvarkyti, 293 l. s. vienetai. 1683–2001 m. rankraščiai. Aprašas – laikinas sąrašas.

Dokumentai gauti iš fondo sudarytojo Vytauto Kristupo Gravrogko 2001 m.

F325. Nebaigtas tvarkyti,  39 l. s. vienetai. Aprašas – laikinas sąrašas.

Fondo sudarytojas – Jonas Greičius (1903–1985), kalbininkas, pedagogas.

Fondas gautas 1990 m.

F187. 497 vienetai, 1905–1944 m. rankraščiai, mašinračiai, spaudiniai. Lietuvių, rusų, lenkų, vokiečių kalbomis. Aprašas – kortelinis katalogas.

Fondo sudarytojas – Juozas Grigaitis (1881–1947), teisininkas.

Fondas gautas 1950 m. iš buv. Kauno valstybinio universiteto bibliotekos.

F317. Nebaigtas tvarkyti, 107 l. s. vienetai. Aprašas – laikinas sąrašas.

Fondo sudarytojas – Algimantas Grigelis (g. 1931), geologas, mineralogas, habilituotas fizinių mokslų daktaras (1981).

Fondas gautas 1988 m.

F202. 1256 vienetai. 1903–1969 m. rankraščiai, mašinraščiai, spaudiniai, nuotraukos, magnetofoniniai įrašai. Lietuvių, rusų, lenkų, ukrainiečių, vokiečių, prancūzų kalbomis. Aprašas – kortelinis katalogas.

Fondo sudarytojas – Matas Grigonis (1889–1969), pedagogas, rašytojas, vertėjas, Anykščių, Rozalimo vidurinių mokyklų direktorius.

Fondas gautas 1950 m. iš buv. Kauno valstybinio universiteto bibliotekos.

F323. Nebaigtas tvarkyti, 1749 l. s. vienetai. 1933–2007 m. rankraščiai, mašinraščiai, spaudiniai. Aprašas – laikinas sąrašas.

Fondo sudarytojas – Vytautas Gudelis (1923–2007), geologas, geografas, profesorius habilituotas daktaras.

Fondas gautas 1987 m.

F330. Nebaigtas tvarkyti, 75 l. s. vienetai. Aprašas – laikinas sąrašas.

Fondo sudarytojas – Vladas Jonas Gurnevičius (slapyv. Ramaškonis, 1923–2002), poetas, rašytojas, vertėjas.

Fondas gautas 1992 m.

F403. Fondas netvarkytas. 1960–2011 m. dokumentai.

Fondo sudarytoja – Genovaitė Gustaitė (1925–2017), istorikė, publicistė.

Fondas gautas iš sudarytojos 2012 m.

F360. Nebaigtas tvarkyti, 1367 l. s. vienetai. 1938–2001 m. dokumentai. Aprašas – laikinas sąrašas.

Fondo sudarytojas – Algirdas Gustaitis (1916–2002), rašytojas, žurnalistas, JAV lietuvių visuomenininkas, kartografas.

Dokumentų kolekcija gauta iš fondo sudarytojo ir jo žmonos 2001–2003 m.

F265. 178 vienetai. Lietuvių, lenkų, rusų kalbomis. Aprašas – kortelinis katalogas.

Fondo sudarytojas – Jurgis Gūžys (1885–1948), pedagogas.

Fondas gautas 1966 m.