A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

Z

F81. 47 vienetai, 1380–1920 m. rankraščiai, dokumentai – originalai ir nuorašai. Lotynų, rusėnų, lenkų, vokiečių kalbomis. Aprašas – kortelinis katalogas.

Fondo sudarytojas – Mykolas Balinskis (Michał Baliński, 1794–1864), Lenkijos ir Lietuvos istorikas, publicistas, Jašiūnų dvaro Vilniaus paviete savininkas.

Fondas gautas 1940 m. iš Valstybinės Vrublevskių bibliotekos (dab. Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka).

F422. Fondas netvarkytas.

Fondo sudarytojas yra Valentas Baltrūnas (g. 1947), geologas, Trakų rajono politikos ir visuomenės veikėjas, habilituotas fizinių mokslų daktaras (1998).

Dokumentai gauti iš fondo sudarytojo 2016 m.

F328. Nebaigtas tvarkyti, 672 l. s. vienetai. Aprašas – laikinas sąrašas.

Fondo sudarytojas – Feliksas Baltušis-Žemaitis (1897–1957), generolas majoras, Maskvos karo akademijos docentas, sovietinės kariuomenės Šešioliktosios lietuviškosios šaulių divizijos vadas.

Fondas gautas 1991 m.

F387. Nebaigtas tvarkyti, 110 l. s. vienetų. 1956–1987 m. dokumentai. Aprašas – laikinas sąrašas.

Fondo sudarytoja yra Marija Banikonienė (Vaitkunskaitė) (g. 1928), Lietuvos paminklų restauravimo ir projektavimo instituto darbuotoja, istorikė, meno kūrėja.

Dokumentai gauti iš fondo sudarytojos 2009 m.

F432. Nebaigtas tvarkyti, 51 l. s. vienetas. Aprašas – laikinas sąrašas.

Fondo sudarytojas – Edmundas Basys (1907–1974), kunigas, Vilniaus arkivyskupijos administratorius, Šilutės altarista.

Fondas gautas 2018 m. iš Edmundo Basio sūnėno Roberto Žaliaduonio-Zali, gyvenančio Didžiojoje Britanijoje, Londone.

F82. 148 vienetai, 1848–1926 m. rankraščiai, autografai. Lenku, rusų kalbomis. Aprašas – kortelinis katalogas.

Fondo sudarytojas – Juzefas Belinskis (Józef Bieliński, 1848–1926), gydytojas, monografijų apie Vilniaus ir Varšuvos universitetus autorius, medicinos mokslų Lietuvoje tyrėjas, Vilniaus kultūros istorikas ir bibliografas.

Fondas gautas 1940 m. iš Valstybinės Vrublevskių bibliotekos (dab. Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka).

F189. 1317 vienetų, 1848–1941 m. rankraščiai, mašinraščiai, spaudiniai, nuotraukos, piešiniai (eskizai). Lietuvių, rusų, lenkų, vokiečių, prancūzų, anglų k. Aprašas – kortelinis katalogas.

Fondo sudarytojas yra Vytautas Pranas Bičiūnas (1893–1943), dailininkas, rašytojas, dailės ir literatūros kritikas, politinis bei visuomenės veikėjas.

Fondas gautas 1950 m. iš buv. Kauno valstybinio universiteto bibliotekos.

F289. Fondas netvarkytas.

Fondo sudarytojas – Alfonsas Bielinis (1906–1970), bibliografas, kalbininkas.

Fondas gautas 1977 m.

F165. 1076 vienetai, 1584–1944 m. rankraščiai, spaudiniai, fotografijos. Lietuvių, rusų, lenkų kalbomis. Aprašas – kortelinis katalogas; dalis fondo aprašų yra elektroniniame Rankraščių kataloge.

Fondo sudarytojas – Mykolas Biržiška (1882–1962), literatūros istorikas, Lietuvos MA akademikas, Kauno ir Vilniaus universitetų profesorius, visuomenės veikėjas, 1918 m. vasario 16 d. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras.

Fondas į biblioteką pateko 1945 m. iš buvusio Mykolo Biržiškos buto.

F163. 1318 vienetų, 1754–1956 m. rankraščiai, spaudiniai, fotografijos. Lenkų, rusų, lietuvių, vokiečių, latvių, prancūzų kalbomis. Aprašas – kortelinis katalogas.

Fondo sudarytojas – Vaclovas Biržiška (1884–1956), kultūros istorikas, politikos veikėjas, teisininkas, bibliografas, VDU profesorius.

Fondas gautas 1940 m. iš buv. Kauno valstybinio universiteto bibliotekos.

F343. Fondas netvarkytas.

Fondo sudarytojas – Stasys Biziulevičius (1919–2004), gydytojas parazitologas, medicinos istorikas, habilituotas biomedicinos mokslų daktaras.

Fondas gautas 1995 m.

F83. 7 vienetai, 1810–1822 m., rankraščiai, dokumentai. Lenkų, prancūzų, rusų kalbomis. Aprašas – kortelinis katalogas.

Fondo sudarytojas – Liudvikas Heinrichas Bojanus (vok. Ludwig Heinrich Bojanus, 1776–1827), 1806–1825 m. Vilniaus universiteto Veterinarijos katedros profesorius, Zoologijos ir Veterinarijos kabinetų steigėjas, anatomas, pagarsėjęs kaip evoliucijos gyvojoje gamtoje, rūšių atrankos (vėliau Čarlzo Darvino išplėtotos ir pavadintos darvinizmu) teorijos pradininkas.

Fondas gautas 1940 m. iš Valstybinės Vrublevskių bibliotekos (dab. Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka).

F192. 283 vienetai, 1844–1946 m. rankraščiai, spaudiniai. Lietuvių, rusų, vokiečių, lenkų, anglų, prancūzų kalbomis. Aprašas – kortelinis katalogas.

Fondo sudarytoja – Felicija Bortkevičienė (1873–1945), „Lietuvos žinių“ leidėja, žurnalistė, politinė veikėja.

Fondas gautas 1951 m. iš buv. Kauno valstybinio universiteto bibliotekos.

F297. 520 vienetų, 1917–1986 m. rankraščiai, mašinraščiai, spaudiniai. Lietuvių, rusų, anglų, vokiečių kalbomis. Aprašas – kortelinis katalogas.

Fondo sudarytojas – Povilas Brazdžiūnas (1897–1986), fizikas, akademikas, profesorius, vienas fizikos mokslo organizatorių ir daugelio šio mokslo sričių pradininkų Lietuvoje.

Fondas gautas 1979 m.

F388. Nebaigtas tvarkyti, 540 l. s. vienetų. XX a. dokumentai. Aprašas – laikinas sąrašas.

Fondo sudarytojas – Vilius Bražėnas (1913–2010), JAV lietuvių bendruomenės veikėjas, publicistas, rašytojas.

Fondas gautas iš sudarytojo 2010 m.

F84. 31 vienetas, 1897–1935 m. rankraščiai, dokumentų nuorašai. Lenkų kalba. Aprašas – kortelinis katalogas.

Fondo sudarytojas – Mykolas Eustachijus Brenšteinas (Michał Eustachy Brensztejn, 1874–1938), Lietuvos, Žemaitijos istorijos ir kultūros tyrėjas, archeologas, etnologas, Vilniaus bibliotekininkas.

Fondas gautas 1940 m. iš Valstybinės Vrublevskių bibliotekos (dab. Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka) ir 1944 m. iš Lietuvos SSR MA Istorijos instituto (dab. Lietuvos istorijos institutas).

F85. 124 vienetai, 1876–1936 m. rankraščiai, dokumentai. Lietuvių, vokiečių kalbomis. Aprašas – kortelinis katalogas.

Fondo sudarytojai: Ansas Bruožis (slap. Prabočių Anūkas, 1876–1928), lietuvių raštijos tyrėjas, kraštotyrininkas, bibliografas, publicistas, visuomenės veikėjas; Vilius Bruožis (Bruažis, Brožaitis, 1843–1909), visuomenės veikėjas, gydytojas, 1898 m. „Varpo“ ir „Ūkininko“ atsakingasis redaktorius; švietimo draugijos „Birutė“ narys nuo 1885 m., atsišaukimo „Mieli lietuvininkai“, išleisto 1886 m., autorius.

Fondas gautas 1950 m. iš buv. Kauno valstybinio universiteto bibliotekos.

F86. 134 vienetai, 1567–1874 m. dokumentų originalai ir nuorašai. Lenkų, rusėnų kalbomis. Aprašas – kortelinis katalogas.

Fondo sudarytojai – Buchoveckiai (Buchovieckiai): Tadas, XVIII a. II pusės Vilniaus teisėjas, Haradziščos dvaro Naugarduko paviete savininkas; Antanas Vincentas, XVIII a. pabaigos Bresto iždininkas; Aleksandras, XVIII a. pabaigos – XIX a. pradžios Bresto raštininkas.

Fondas gautas 1940 m. iš Valstybinės Vrublevskių bibliotekos (dab. Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka).

F87. 199 vienetai, 1892–1974 m. rankraščiai. dokumentai. Lietuvių, rusų, lenkų, vokiečių kalbomis. Aprašas – kortelinis katalogas.

Fondo sudarytojas – Peliksas Bugailiškis (1883–1965), teisininkas, publicistas, visuomenės veikėjas, teisėjas. 1924–1941 m. Šiaulių „Aušros“ muziejaus vadovas.

Fondas gautas 1957 m. iš fondo sudarytojo Vilniuje.

F304. Nebaigtas tvarkyti, 234 l. s. vienetai. Aprašas – laikinas sąrašas.

Fondo sudarytojas – Juozas Bulavas (1909–1995), teisės istorikas, mokslo, partinis, politikos bei visuomenės veikėjas.

Fondas gautas 1983 m.

F88. 48 vienetai, 1885–1940 m. rankraščiai, dokumentai, iškarpos. Lietuvių, rusų, anglų kalbomis. Aprašas – kortelinis katalogas.

Fondo sudarytojas – Andrius Bulota (1872–1941), advokatas, visuomenės veikėjas, 1907–1912 m. II ir III Dūmų deputatas (trudovikų frakcija), rašytojos Žemaitės raštų leidėjas.

Fondas gautas 1947 m. iš Lietuvos SSR MA prezidento padėjėjo Andriaus Bulotos Vilniuje.

F294. Nebaigtas tvarkyti, 457 l. s. vienetai. 1964–1995 m. rankraščiai, mašinraščiai, autografai. Lietuvių, rusų kalbomis. Aprašas – laikinas sąrašas.

Fondo sudarytojas – Antanas Buračas (g. 1939), ekonomistas, Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys (1976; nuo 2014 m. narys emeritas), habilituotas daktaras (socialiniai mokslai); ekonomikos mokslų daktaras (1971).

Fondas gautas 1979 m. iš fondo sudarytojo.

F355. Nebaigtas tvarkyti, 47 l. s. vienetai. Aprašas – laikinas sąrašas.

Stefanas Burhartas (Stefan Burhardt, 1899–1991) – bibliotekininkas, bibliografas, bibliofilas, muzikologas, Torūnės universiteto bibliotekos direktorius (1945–1949).

Fondas gautas 1999 m.

F171. 225 vienetai, 1918–1959 m. rankraščiai, mašinraščiai, dokumentai, nuotraukos, spaudinių iškarpos. Lietuvių, vokiečių, rusų, prancūzų, lenkų kalbomis. Aprašas – kortelinis katalogas.

Fondo sudarytojas – Romualdas Burokas (1893–1959), teisininkas, Lietuvos kariuomenės karininkas, vėliau – Raudonosios armijos papulkininkis, vadovėlio „Karinių bibliotekų tvarkymas“ autorius.

Fondas gautas 1959 m. iš giminaičių Kaune.

F426. Nebaigtas tvarkyti, 14 l. s. vienetų. Aprašas – laikinas sąrašas.

Fondo sudarytojas – Donatas Butkus (1939–2016), Tibeto medicinos žinovas, vaistininkas.

Dokumentai gauti iš fondo sudarytojo dukterėčios Silvijos Lipnickienės 2017 m.

F90. 262 vienetai, 1544–1917 m. rankraščiai, dokumentai. Lotynų, rusėnų, lenkų, rusų, vokiečių kalbomis. Aprašas – kortelinis katalogas.

Kolekcijos sudarytojas – Vladislovas Butvila (1891–1961), pedagogas, visuomenės veikėjas, senųjų rankraščių kolekcininkas.

Fondas gautas 1950 m. iš buv. Kauno valstybinio universiteto bibliotekos.

F89. 28 vienetai, 1903–1941 m. rankraščiai, piešiniai. Lietuvių, rusų, lenkų, vokiečių kalbomis. Aprašas – kortelinis katalogas.

Fondo sudarytojas – Kazimieras Būga (1879–1924), kalbininkas, Kauno Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto profesorius.

Fondas gautas 1950 m. iš buv. Kauno Valstybinio universiteto bibliotekos.